Gepubliceerd op 20-07-15 | Categorie: Cao

Loonruimte-overeenkomst overheidspersoneel inclusief onderwijs en UMC”s

Het Ambtenarencentrum (AC), de CCOOP en CMHF hebben op 10 juli een onderhandelaarsovereenkomst gesloten met overheids- en onderwijswerkgevers voor de loonruimte publieke sector 2015-2016. Ergotherapie Nederland is aangesloten bij het AC.

In de onderhandelaarsovereenkomst zijn afspraken over de arbeidsvoorwaardenruimte vastgelegd. Het gaat hierbij om loonafspraken in alle kabinets- en onderwijssectoren, dus ook de opleidingen Ergotherapie. Ook de Nederlandse universiteiten, de UMC”s  en de onderzoeksinstellingen zijn bij deze afspraken betrokken.

Nullijn
Met de overeenkomst wordt meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in de lonen van werknemers in de publieke sector. Dit betekent, na een jarenlange nullijn, meer dan 5 procent loonstijging in 2015 en 2016. De loonsverhogingen werken door in een hogere pensioengrondslag en daarmee een hogere pensioenopbouw.

ABP-pensioen
De loonstijging over 2015 komt voor 0,8 procent uit het akkoord over de aanpassing van de ABP-regeling van vorig jaar. De onderhandelaarsovereenkomst bevat twee nieuwe afspraken over het ABP-pensioen:

  • Het wordt vanaf 1 januari 2016 de ambitie de pensioenen aan te passen aan de prijzen in plaats van aan de lonen. In de komende jaren zal open en reëel overleg worden gevoerd over een houdbare pensioenambitie voor de lange termijn. Daarbij wordt de mogelijkheid om weer terug te keren naar loonindexatie uitdrukkelijk betrokken.
  • Er worden tot 1 januari 2021 geen premieopslagen geheven bovenop de verplichte kostendekkende premie.

Beide veranderingen leiden tot een verlaging van de werkgeverspremie, waaruit 1,4 procent van de loonruimte over 2016 wordt gefinancierd.

Meer informatie
Informatie over het gehele onderhandelaarsakkoord vind u hier. Daarnaast is er specifieke informatie voor mensen die werken bij de Nederlandse universiteiten, de UMC”s  en de onderzoeksinstellingen.

Tags:Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑