Gepubliceerd op 23-05-17 | Categorie: Cao

Ledenraadpleging: nieuwe CAO ziekenhuizen

Beste leden,

FBZ en de andere werknemersorganisaties hebben, mede namens Ergotherapie Nederland, in de nacht van 15/16 mei een principeakkoord bereikt met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen. FBZ onderhandelt namens tal van (beroeps)verenigingen en 32.000 professionals  aan cao-tafels over arbeidsvoorwaarden. Wij zijn bij FBZ aangesloten om uw werknemersbelangen te behartigen. In het cao-overleg vertegenwoordigt FBZ dus ook u.

 

Voordat het akkoord wordt getekend, willen we eerst weten wat u van het akkoord vindt. Leden hebben immers het laatste woord. Daarom willen we vragen of u, indien u in onder de cao ziekenhuizen werkt uiterlijk op 9 juni 13.00 uur wilt doorgeven of u instemt via en@ergotherapie.nl Hieronder vindt u een toelichting op het akkoord.

 

Totstandkoming
Vóór de onderhandelronde op 15 mei kwamen FBZ, FNV, CNV, NU”91 en de NVZ voor het laatst bijeen op 7 april. De NVZ legde tijdens die overlegronde een bod op tafel, dat in de ogen van alle werknemersorganisaties onvoldoende was. Het cao-overleg werd abrupt afgebroken en een nieuwe cao leek ver weg. FNV, CNV en NU”91 kondigden acties aan. FBZ besloot daar niet aan mee te doen: het bod van de NVZ bood in haar ogen ruimte voor verder overleg, en het was zonde die niet te benutten.
Na een korte radiostilte zijn de cao-partijen daarom op 15 mei toch weer met elkaar in gesprek gegaan. Na een intensieve avond onderhandelen heeft dat geleid tot een principeakkoord.

Hoofdlijnen

Looptijd
De nieuwe cao loopt van 1 januari 2017 tot 1 april 2019.

Salarisparagraaf

  • De salarisschalen en salarissen worden per 1 juli 2017 verhoogd met 1,75% en per 1 juli 2018 nog eens met 2%.
  • Medewerkers krijgen tijdens de looptijd drie keer een eenmalige bruto uitkering op basis van een voltijd dienstverband: € 200 in september 2017, € 200 in september 2018 en € 125 in februari 2019.
  • De vakantiebijslag wordt verhoogd van 8,0 naar 8,33%.
  • Medewerkers die tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2015 op onregelmatige tijdstippen hebben gewerkt, krijgen een eenmalige uitkering ter compensatie van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag over vakantie-uren. Die uitkering bedraagt 8,3% van de daadwerkelijk verdiende onregelmatigheidstoeslag in de jaren 2012, 2013 en 2014. Let op: medewerkers krijgen deze vergoeding van de werkgever waar ze in 2012, 2013 en 2014 in dienst waren.

Generatiebeleid
In de cao wordt “generatiebeleid” geïntroduceerd: beleid dat erop is gericht dat oudere werknemers op een gezonde manier hun pensioen kunnen bereiken en jongere werknemers de gelegenheid hebben om in- en door te stromen. Het generatiebeleid staat open voor medewerkers die tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2023 zestig jaar of ouder zijn of worden. Zij kunnen minder gaan werken (mits ze maar 50% van een fulltime dienstverband blijven werken), met behoud van een bepaald percentage van hun salaris en pensioen. Een voorbeeld: een medewerker gaat 20% minder werken; zijn salaris wordt dan teruggebracht naar 90% van zijn huidige inkomen. Alle sociale premies (zoals arbeidsongeschiktheid en pensioen) worden ook op basis van die 90% berekend en afgedragen. Andere opties zijn om de arbeidsduur met 40% terug te brengen (salaris/sociale premies worden dan teruggebracht naar 80%) of met 50% (salaris/sociale premies worden dan teruggebracht naar 75%). Met het generatiebeleid moeten ten minsten 2.000 nieuwe medewerkers kunnen instromen.

Teruggave pensioenaftopping
In november 2016 werd in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) het Principeakkoord Pensioenaftopping overeengekomen. Afgesproken werd toen dat dit akkoord een passende vertaling zou krijgen in de Cao Ziekenhuizen voor werknemers die ook door de pensioenaftopping worden geraakt (zoals klinisch psychologen, SEH-artsen, klinisch chemici en fysici en ziekenhuisapothekers). Die vertaling is er nu: ziekenhuizen dragen over 2016 alsnog voor 100% bij aan het werkgeversdeel van de pensioenpremie bij medewerkers met een bruto jaarinkomen van meer dan € 101.519. Vanaf 2017 krijgen medewerkers 70%. De schaalsalaris-bedragen ultimo 2016 zijn hiertoe structureel verhoogd, waardoor de teruggave ook in de toekomst is geborgd. 

Positionering gelijkgestelde beroepsbeoefenaren
De afgelopen jaren zijn er in de AMS al belangrijke stappen gezet om de positie van medisch specialisten, bijvoorbeeld ten opzichte van het ziekenhuisbestuur en zorgverzekeraars, te versterken. Een belangrijke wens van FBZ was om in de cao ook voor gelijkgestelde beroepsbeoefenaren dit soort positioneringsafspraken te maken, zoals klinisch psychologen, klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisapothekers. Dat is gelukt: ziekenhuizen en revalidatie-instellingen kunnen zelf afspreken of gelijkgestelde beroepsbeoefenaren voortaan deel uitmaken van de medische staf. Zij vallen daarmee onder de werkingssfeer van hoofdstuk 8 (Positionering) van de AMS [link naar http://www.fbz.nl/FBZ_Algemene_Documenten/AMS%202016.pdf] met uitzondering van de artikelen betreffende arbeidsvoorwaarden 8.4.4. (Budget Organisatorische Eenheden) en artikel 8.3.8 (Waarneming).

Vergoeding RGS-inschrijvingskosten aios
Artsen in opleiding tot medisch specialist krijgen de kosten die ze moeten maken om zich in te schrijven bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) met ingang van 1 januari 2017 vergoed van hun werkgever.

Kans op avv vergroten
De werkingssfeer van de Cao Ziekenhuizen wordt zodanig aangepast dat de procedure voor het algemeen verbindend verklaren (avv) weer een grote kans van slagen heeft. Hiertoe zal een convenant met Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) worden opgesteld. Voor FBZ is dat een belangrijk punt: als een cao wordt geavv”d, betekent dit dat de cao geldt voor alle werknemers in algemene ziekenhuizen/revalidatie-instellingen geldt (en dus niet alleen voor werknemers die bij een NVZ-lid werken). Daarmee is iedere werknemer verzekerd van goede arbeidsvoorwaarden, en kunnen bijvoorbeeld ook medisch specialistische bedrijven (MSB”s) onder de werkingssfeer van de cao worden gebracht.

Uitbreiding lijst kwaliteitsregisters
De lijst met kwaliteitsregisters die voor vergoeding in aanmerking komen, is uitgebreid met de volgende 5 verenigingen: EN (Ergotherapie Nederland), NVM (mondhygiënisten), KNOV (verloskundigen), VVOCM (oefentherapeut Cesar en oefentherapeut Mensendieck) en NVKF (klinisch fysicus). Hiervoor kunnen werknemers hun scholingsbehoefte in hun scholingsplan (zie artikel “scholing en employability”, 3.2.19 lid 4) opnemen. Zie hiervoor ook de handreiking van de StAZ.

Helaas is het in deze cao niet gelukt om de lijst verder uit te breiden (bijvoorbeeld voor physician assistants), sterker nog: de andere partijen wilden de vergoedingen beperken of zelfs stoppen. Op dit punt was het dus geven en nemen en FBZ is blij dat het is gelukt de hiervoor genoemde vijf beroepsgroepen wel toe te voegen.
De volledige tekst van het akkoord is beschikbaar op de website van FBZ. [link: http://www.fbz.nl/FBZ_CAO_Documenten/Principeakkoord%20Cao%20Ziekenhuizen%202017-2019.pdf]

Beoordeling
De inzet van FBZ bij iedere cao is om alle beroepsgroepen mee te laten profiteren van goede arbeidsvoorwaardenafspraken. Als wordt gekeken naar de voorstellenbrief die FBZ bij de start van de onderhandelingen heeft gemaakt, zijn, los van belangrijke “reparatiepunten” (te weten: compensatie gemiste ORT en teruggave pensioenaftopping) toekomstbestendige afspraken gemaakt, zoals een goede salarisparagraaf, de positionering van gelijkgestelde beroepsbeoefenaren en de vergoeding van RGS-inschrijvingskosten voor aios.
De ruimte voor arbeidsvoorwaardenontwikkeling is hiermee volledig benut en het principeakkoord is daarmee het maximaal haalbare. FBZ legt het akkoord met een positief advies aan u voor.

Uw mening telt: ledenraadpleging
Verzoek is uiterlijk vrijdag 9 juni 13.00 uur te laten weten of u instemt met het principeakkoord. U kunt uw reactie sturen naar: en@ergotherapie.nl. Als u niet instemt, vernemen wij graag de reden zodat dit kan worden meegenomen in de besluitvorming. Reageert u niet binnen de gestelde reactietermijn, dan gaan wij er vanuit dat u instemt. De uitkomst van de ledenraadpleging worden gepubliceerd op de website van FBZ.

Meer informatie
Wilt u meer weten over een cao of over de totstandkoming daarvan? Kijk dan op www.fbz.nl.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht dan kunt u contact opnemen via en@ergotherapie.nl

Met vriendelijke groet,

 

Theo van der Bom MBA

Directeur-bestuurder

Ergotherapie Nederland

Tags: , , , ,Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑