Gepubliceerd op 11-03-17 | Categorie:

Post-HBO Specialisatie Kinderergotherapeut

Het aanvragen van dispensatie en generaal pardon kan tot uiterlijk 1 januari 2018, daarna is aanvragen niet meer mogelijk. Dispensatie is na goedkeuring door Ergotherapie Nederland 2 jaar geldig, na 2 jaar komt de dispensatie te vervallen.

Bouw mee aan de kinderergotherapie in Nederland!

Specialisatie kinderergotherapeut van start januari 2017!

De vier opleidingen Ergotherapie hebben in opdracht van Ergotherapie Nederland en als vervolg op het Profiel Specialisatie Kinderergotherapeut het post-HBO curriculum Specialisatie Kinderergotherapeut ontwikkeld.

Waarom een specialisatie?

Kinderergotherapeuten hebben zich de laatste jaren, mede gestimuleerd door beroepsinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, geprofileerd als specialisten binnen het beroep ergotherapie. Voor het beroep is het belangrijk dat kinderergotherapeuten in de communicatie het kerndomein eenduidig uitdragen. Zodat iedereen in Nederland weet wat kinderergotherapeuten DOEN en daarmee dit specialisme ook landelijk op de kaart zetten. Het wordt steeds belangrijker om de keuzes en de impact van ergotherapeutische interventies te kunnen onderbouwen. Het onderbouwen en verantwoorden van efficiënte en effectieve zorg is belangrijk naar diverse partners in zorg en welzijn; naar zorgverzekeraars, scholen, gemeenten, in de wijk en richting de politiek.

Doel van de specialisatie

 • van bachelor ergotherapeut naar competente specialist kinderergotherapeut (van beheersniveau 3 naar beheersniveau 4)
 • kennis, vaardigheden en attitude volgens de laatste ‘state of the art’ in de kinderergotherapie
 • ontwikkeling beroepsproducten, toepasbaar in eigen beroepspraktijk
 • onderbouwde positie in arbeidsmarkt richting zorgverzekeraars en andere financiers

Voor wie bedoeld?
De specialisatie is bedoeld voor ergotherapeuten die ervaring hebben met het behandelen of werken met kinderen en jongeren (0 – 18 jaar) en hun omgeving.


Hoe ziet het post-HBO curriculum van de Specialisatie Kinderergotherapeut eruit?
De post-HBO opleiding bestaat uit twee delen: deel één is de beroepsontwikkeling kinderergotherapie en deel 2 de vakinhoudelijke ontwikkeling kinderergotherapie.
De beroepsontwikkeling bestaat uit vier basismodules over de ‘state of the art’ van de kinderergotherapie en één doorlopende professionele ontwikkelingslijn (DPO).
Het vakinhoudelijke deel bestaat uit bestaande inhoudelijke kinderergotherapie cursussen en opleidingen, interprofessionele cursussen en generieke cursussen gericht op algemene therapeutische vaardigheden (zie tabel hieronder).

Tabel_KET_zonderKP

 • DPO = Doorlopende Persoonlijke Ontwikkeling | Ergotherapie Nederland (Utrecht)
 • Module 1 = Kinderergotherapeut gepositioneerd als kritische en kwaliteitsgerichte professional EBP en onderzoek | Hogeschool Rotterdam (HR)
 • Module 2 = Kansen voor kinderen: dagelijks handelen draagt bij aan gezondheid en welzijn, kind- en familiegericht werken | Hogeschool van Amsterdam (HvA)
 • Module 3 = Kansen voor kinderen: technologie en zelfmanagement | Zuyd Hogeschool (Zuyd)
 • Module 4 = Kansen voor kinderen: de invloed van de sociale en maatschappelijke context | Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)

Meer informatie over de inhoud/omschrijving van de 4 modules: Inhoudelijkebeschrijving_modules1tem4

Beroepsontwikkeling kinderergotherapie
De ‘state of the art’ basismodules zijn afgestemd op de al werkende kinderergotherapeut en kennen daarom veel zelfstudieactiviteiten (alleen en in netwerken) en enkele contactdagen. Iedere module heeft drie contactdagen in twaalf weken. In de tussenliggende weken wordt gewerkt aan de hand van zelfstudieopdrachten. In samenwerking met Ergotherapie Nederland worden de modules ontwikkeld en aangeboden via de vier Hogescholen (HvA, HAN, HR, Zuyd). Er worden drie modules per jaar gegeven en in anderhalf jaar kunnen de modules doorlopen zijn. Iedereen start met module 1 en met de doorlopende professionele ontwikkelingslijn (DPO), de andere modules kunnen in flexibele volgorde doorlopen worden.

De toetsing vindt per module plaats aan de hand van de door de cursist ontwikkelde beroepsproducten. Door het beroepsproduct dat toegepast wordt in de eigen beroepspraktijk toont de cursist aan het vereiste competentie niveau te hebben verworven. Aan iedere module worden drie European Credits (EC’s) toegekend. Een EC bestaat uit 28 uur, wat iedere module op 84 studiebelastingsuren brengt.

Vakinhoudelijke ontwikkeling kinderergotherapie
Met behulp van het kwaliteitsregister toont de cursist eerder verworven competenties (EVC) aan. Hiervoor wordt een aanpassing gemaakt in het kwaliteitsregister. Dit wordt door een onafhankelijke commissie getoetst. De uitslag kan aangeven dat de cursist voldoende vakinhoudelijke competenties heeft als kinderergotherapeut. Het kan echter ook zo zijn dat op basis van de uitslag de cursist nog inhoudelijke cursussen heeft te volgen om het certificaat te verkrijgen.

DPO als vijfde onderdeel
Het vijfde onderdeel van de Beroepsontwikkeling is de Doorlopende Professionele Ontwikkeling (DPO) lijn. Deze leerlijn loopt parallel aan de andere modules en bestaat uit een studiedag bij EN en het gebruik maken van de Individuele professionele Ontwikkeling (IPO) modules in het kwaliteitsregister. Hiermee kan de cursist zich profileren en verantwoorden. Tevens wordt het ontwikkelen van professionele netwerken gestimuleerd door samen te werken rondom specifieke opdrachten waar meerdere praktijkcontexten van kunnen profiteren.

De eerste DPO contactdag vindt plaats op maandag 16 januari in het gebouw van Ergotherapie Nederland in Utrecht. Hier vindt u het Programma introductiedag DPO.

Volgen van losse modules:
Het volgen van losse modules van de Post HBO opleiding Kinderergotherapeut is mogelijk. Hierbij is het volgen van de DPO dag niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen.

Studiebelastingsuren
Voor de modules 1 t/m 4 geldt een studiebelasting van 84 uur. Daarin zijn inbegrepen de contactdagen (8 uur per contactdag x 3) en de uren voorbereiding, zelfstudie en het maken van het beroepsproduct (60 uur per module).

Waar worden de modules gegeven?
Omdat iedereen start met module 1 over evidence-based practice wordt alleen deze module in de periode januari – maart aangeboden. Module 1 wordt aangeboden door de HR en bij genoeg aanmeldingen ook op de HAN en bij de HvA.

Daarna worden de modules per hogeschool aangeboden:
Module 1 bij Hogeschool Rotterdam (Rochussenstraat 198 | 3015 EK Rotterdam), 9.30 uur – 17.00 uur
Module 2 bij Hogeschool van Amsterdam (Nicolaes Tulphuis | Tafelbergweg 51 | 1105 BD  Amsterdam), 9.30 uur – 17.00 uur
Module 3 bij Zuyd Hogeschool (Nieuw Eyckholt 300 | 6419 DJ Heerlen), 9.30 uur – 17.00 uur
Module 4 bij Hogeschool Arnhem en Nijmegen (Kapittelweg 33 | 6525 EN Nijmegen), 9.30 uur – 17.00 uur
DPO bij Ergotherapie Nederland (Orteliuslaan 750 | 3528 BB Utrecht), 9.30 uur – 16.30 uur

De contactdagen van de verschillende periodes:
DPO: elke periode begint met de DPO-module, 1 contactdag bij Ergotherapie Nederland

Voor 2017: INSCHRIJVINGEN VOOR 2017 ZIJN GESLOTEN

Periode 1 2017
DPO (EN), Module 1 (HR)
inschrijving gesloten (vol)
maandag 16 januari 2017 (DPO)
maandag 23 januari 2017
maandag 13 februari 2017
maandag 6 maart 2017
Periode 2 2017
DPO (EN), Module 2 (HvA) en module 4 (HAN)
inschrijving gesloten
maandag 13 maart 2017 (DPO)
maandag 10 april 2017
maandag 1 mei 2017
maandag 22 mei 2017
Periode 3 2017
DPO (EN), Module 1 (HR),
module 3 (Zuyd)
maandag 4 september 2017 (DPO)
maandag 11 september 2017
maandag 2 oktober 2017
maandag 30 oktober 2017

(voor de locatie per module, zie hierboven)

Voor 2018:

Periode 1 2018
DPO (EN), Module 1 (HR), , module 2, (HvA), module 3 (Zuyd) en module 4 (HAN)
maandag 15 januari 27018 (DPO)
maandag 22 januari 2018
maandag 12 februari 2018
maandag 5 maart 2018
Periode 2 2018
DPO (EN), Module 1 (HR), , module 2, (HvA), module 3 (Zuyd) en module 4 (HAN)
maandag 9 april 2018 (DPO)
maandag 16 april 2018
maandag 7 mei 2018
maandag 28 mei 2018
Periode 3 2018
DPO (EN), Module 1 (HR), , module 2, (HvA), module 3 (Zuyd) en module 4 (HAN)
maandag 3 september 2018 (DPO)
maandag 10 september 2018
maandag 1 oktober 2018
maandag 29 oktober 2018

(voor de locatie per module, zie hierboven) 

Er zijn geen contactdagen in de maanden juni-juli-augustus ivm vakanties. Voor gestart kan worden met de modules 1 t/4 dient elke deelnemer de DPO-module te hebben gevolgd. 

Dispensatieregeling
Als overgangsregeling kunnen ervaren (kinder)ergotherapeuten vrijstellingen krijgen op een aantal basismodules op grond van ervaring, gevolgde cursussen en een eventueel gevolgde master. Deze overgangsregeling zal de eerste drie jaar blijven bestaan: tabel-dispensatieregeling_16012017.

Het is mogelijk dispensatie te krijgen voor onderdelen van de post-HBO opleiding Kinderergotherapeut als je kunt aantonen aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Op het bijgevoegd formulier  kun je aangeven voor welke dispensatie(s) van de modules behorende bij Beroepsontwikkeling Kinderergotherapie je in aanmerking wilt komen. Je voorziet je aanvraag van bewijsmateriaal en (indien nodig) toelichting op het bewijsmateriaal. Om de afhandeling te bespoedigen is er voor gekozen te werken met aanvraag en bewijzen op papier.

Een door Ergotherapie Nederland ingestelde onafhankelijke commissie beoordeelt je aanvraag. De commissie zal het opgestuurd bewijsmateriaal in geval van twijfel en steekproefsgewijs natrekken.

Aan het aanvragen van dispensatie zijn kosten verbonden.

 • Aanvraag dispensatie van 1 module (ongeacht welke):

Voor leden: € 75,-
Voor niet-leden: € 125,-

 • Iedere volgende module: € 25,- per module.

Rekenvoorbeeld:
Als je voor de 4 modules dispensatie aan kunt vragen en je bent lid, dan kost dit maximaal € 150,-.
Ben je geen lid, dan kost dispensatie voor 4 modules € 200,-.

Waarom brengen we kosten in rekening?
Met deze bijdrage betalen we de audit commissie en de administratieve handelingen die bij de dispensatie aanvraag komen kijken.

Generaal pardon
Voor hen die al vele jaren actief zijn en mede de ‘kar hebben getrokken’ voor het positioneren van de kinderergotherapie is een generaal pardon gecreëerd. Om in aanmerking te komen voor het generaal pardon voor het specialistenregister kinderergotherapeut bij het Kwaliteitsregister Paramedici moet de ergotherapeut aan de volgende criteria voldoen:

 1. 55 Jaar of ouder zijn én
 2. 168 KP punten hebben behaald verdeeld over de drie domeinen (zie criteria kinderergotherapeut) én
 3. 20 Jaar of langer aantoonbaar werkzaam zijn geweest in de kinderergotherapie óf
 4. Een aantoonbare bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de kinderergotherapie:
 • In de vorm van het opzetten van een duurzaam kinderergotherapie netwerk waar men tenminste 2 jaar lid van is geweest óf
 • een boek hebben geschreven betreffende de kinderergotherapie óf
 • 1e Auteur van een kinderergotherapie relevant artikel wat is gepubliceerd in een peerreviewed tijdschrift

Om het generaal pardon aan te vragen kunt u onderstaand formulier gebruiken:
‘Aanvraagformulier generaal pardon’

Didactische uitgangspunten
Alle modules gaan uit van ‘actief leren’ volgens de uitgangspunten van ‘adult learning’. Hierbij staat centraal dat de cursist gemotiveerd is tot leren, het eigen leren stuurt en daar initiatief en verantwoordelijkheid in neemt. Het leren is betekenisvol en kent een variëteit aan taken gericht op toepassing in de eigen context. Om zelfsturing en pro-activiteit te stimuleren worden keuzemogelijkheden en verschillende werkvormen aangeboden, zowel tijdens de contactdagen als tijdens de zelfstudiedagen. De cursisten passen het geleerde meteen toe in de eigen beroepspraktijk. Intervisie met medecursisten in de DPO lijn geeft mogelijkheden voor verdere reflectie, samenwerking en discussie. De eigen sterke kanten als kinderergotherapeut vormen het uitgangspunt en worden ingezet en uitgewerkt tijdens de modules.

Start van de opleiding
De opleiding gaat gezamenlijk van start op maandag 16 januari bij Ergotherapie Nederland. Dit is de eerste introductiedag en tevens de contactdag van de DPO module. Deze zal uiteraard vaker georganiseerd worden, deze data volgen nog.

Kosten
De post-hbo modules worden helaas niet gesubsidieerd.

Leden
De kostprijs per module is € 1.100,- (basismodules 1 t/m 4) en € 225,- voor de DPO module.

Niet-leden
De kostprijs per module is € 1.250,- (basismodules 1 t/m 4) en € 375,- voor de DPO module.

Het aantal boeken dat aangeschaft moet worden, is beperkt: Literatuurlijst_specialisatie Kinderergotherapeut
De opleidingskosten zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Accreditatie
DPO:  7.5 punten
Module 1:  84 punten
Module 2: 84 punten
Accreditatie is aangevraagd voor de andere modulen.

Certificaat en diploma
Per afgeronde module ontvang je een deelcertificaat.

Veel gestelde vragen (FAQ)
Nog vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Bekijk dan de FAQ Kinderspecialisatie.

Opleidingsvoorwaarden
De opleidingsvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Aanmeldformulier

Achternaam (verplicht)

Voornaam voluit (verplicht)

Overige voorletters

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Uw privé-emailadres (verplicht)*

* Organisatie-email kan onze reactie-mail blokkeren waardoor u geen bevestiging ontvangt

Lidnummer EN / VE

Nummer kwaliteitsregister

Data DPO module
Periode 1 2018: 15 januari 2018 (EN)
Periode 2 2018 : 9 april 2018 (EN)
Periode 3 2018: 3 september 2018 (EN)

Prijs DPO module

Data module 1
Periode 1 2018: 22 januari, 12 februari en 5 maart 2018 (HR)
Periode 2 2018: 16 april, 7 mei, 28 mei 2018 (HR)
Periode 3 2018: 10 september, 1 oktober, 29 oktober 2018 (HR)

Prijs module 1

Data module 2
Periode 1 2018: 22 januari, 12 februari en 5 maart 2018 (HvA)
Periode 2 2018: 16 april, 7 mei, 28 mei 2018 (HvA)
Periode 3 2018: 10 september, 1 oktober, 29 oktober 2018 (HvA)

Prijs module 2

Data module 3
Periode 1 2018: 22 januari, 12 februari en 5 maart 2018 (Zuyd)
Periode 2 2018: 16 april, 7 mei, 28 mei 2018 (Zuyd)
Periode 3 2018: 10 september, 1 oktober, 29 oktober 2018 (Zuyd)

Prijs module 3

Data module 4
Periode 1 2018: 22 januari, 12 februari en 5 maart 2018 (HAN)
Periode 2 2018: 16 april, 7 mei, 28 mei 2018 (HAN)
Periode 3 2018: 10 september, 1 oktober, 29 oktober 2018 (HAN)

Prijs module 4

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden (verplicht)

Tags: ,Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑