Gepubliceerd op 11-03-17 | Categorie:

Post-HBO Kinderergotherapeut

De post-HBO opleiding Kinderergotherapeut is een onderdeel van de specialisatie Kinderergotherapeut. 
Bouw mee aan de kinderergotherapie in Nederland!

De vier opleidingen Ergotherapie hebben in opdracht van Ergotherapie Nederland en als vervolg op het Profiel Specialisatie Kinderergotherapeut het post-HBO curriculum Kinderergotherapeut ontwikkeld.

Waarom een specialisatie?

Kinderergotherapeuten hebben zich de laatste jaren, mede gestimuleerd door beroepsinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, geprofileerd als specialisten binnen het beroep ergotherapie. Voor het beroep is het belangrijk dat kinderergotherapeuten in de communicatie het kerndomein eenduidig uitdragen. Zodat iedereen in Nederland weet wat kinderergotherapeuten DOEN en daarmee dit specialisme ook landelijk op de kaart zetten. Het wordt steeds belangrijker om de keuzes en de impact van ergotherapeutische interventies te kunnen onderbouwen. Het onderbouwen en verantwoorden van efficiënte en effectieve zorg is belangrijk naar diverse partners in zorg en welzijn; naar zorgverzekeraars, scholen, gemeenten, in de wijk en richting de politiek.

Wanneer ben je specialist Kinderergotherapie?

De specialisatie bestaat uit 4 onderdelen. Voldoe je aan deze 4 onderdelen, dan mag je je Specialist Kinderergotherapie noemen. De post-HBO opleiding is dus 1 onderdeel hiervan (bij- en nascholing, punt A hieronder):

Algemene voorwaarden

 

1.       U bent bevoegd om te werken als ergotherapeut
2.       U heeft minimaal 3 jaar werkervaring als ergotherapeut
3.       U staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici(KP)
 

Werkervaring

Bij 5 jaar ervaring, minimaal 1600 uur in minimaal 36 maanden (gelijk aan eisen KP). Werkervaring betreft cliëntgerichte werkzaamheden in het betreffende specialisme.

Indien minder dan 5 jaar ervaring: Tenminste 2500 uur in minimaal 24 maanden in betreffende specialisme

 

Bij- en nascholing

A.      Verplicht deel: DPO en 4 modules post-HBO Kinderergotherapeut

B.      Vrije keuzedeel: aantoonbaar relevant voor de specialisatie, vakinhoudelijke cursussen uit deze 3 domeinen: 1. Occupation based cursussen; 2. Interprofessionele cursussen; 3. Generieke therapeutische vaardigheden.

Bekijk hier enkele suggesties voor scholing in deze 3 domeinen.

 

Bijdrage aan ontwikkeling specialisatie

(20 punten)

Minimaal aantal punten te behalen met het leveren van een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van (de kwaliteit van) het specialisme (bijdrage kan ook ontwikkeld zijn binnen de specialisten opleiding), volgens de criteria die genoemd zijn bij het KP:

·         Presentaties
·         Publicaties
·         Deelname aan specialisme-gerelateerde commissies, vak- of werkgroepen
·         Betalend Lidmaatschap specialistische (beroeps)vereniging
·         Participatie Onderzoek
·         (deelname) Ontwikkelen landelijke richtlijnen/protocollen
·         (deelname) Ontwikkelen Kwaliteitsinstrumenten of zorginnovaties
·         Profilering
·         Ontwikkelen van scholing
·         Geven van scholing
·         Begeleiding stagiaires van specialisme-opleiding

Doel van de post-HBO opleiding:

 • van bachelor ergotherapeut naar competente specialist kinderergotherapeut (van beheersniveau 3 naar beheersniveau 4)
 • kennis, vaardigheden en attitude volgens de laatste ‘state of the art’ in de kinderergotherapie
 • ontwikkeling beroepsproducten, toepasbaar in eigen beroepspraktijk
 • onderbouwde positie in arbeidsmarkt richting zorgverzekeraars en andere financiers

Voor wie is de opleiding bedoeld?
De specialisatie is bedoeld voor ergotherapeuten die ervaring hebben met het behandelen of werken met kinderen en jongeren (0 – 18 jaar) en hun omgeving. Studenten die de bachelor Ergotherapie hebben afgerond kunnen ook deelnemen aan deze opleiding, mits de praktijkopdrachten geoefend kunnen worden met kinderen.

Hoe ziet het post-HBO curriculum Kinderergotherapeut eruit?

De opleiding bestaat uit één doorlopende professionele ontwikkelingslijn (DPO) en vier basismodules over de ‘state of the art’ van de kinderergotherapie.

 • DPO = Doorlopende Persoonlijke Ontwikkeling | Ergotherapie Nederland (Utrecht)
 • Module 1 = Kinderergotherapeut gepositioneerd als kritische en kwaliteitsgerichte professional EBP en onderzoek | Hogeschool Rotterdam (HR)
 • Module 2 = Kansen voor kinderen: dagelijks handelen draagt bij aan gezondheid en welzijn, kind- en familiegericht werken | Hogeschool van Amsterdam (HvA)
 • Module 3 = Kansen voor kinderen: technologie en zelfmanagement | Zuyd Hogeschool (Zuyd)
 • Module 4 = Kansen voor kinderen: de invloed van de sociale en maatschappelijke context | Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)

De ‘state of the art’ basismodules kennen veel zelfstudieactiviteiten (alleen en in netwerken) en enkele contactdagen. Iedere module heeft drie contactdagen in twaalf weken. In de tussenliggende weken wordt gewerkt aan de hand van zelfstudieopdrachten. In samenwerking met Ergotherapie Nederland worden de modules ontwikkeld en aangeboden via de vier Hogescholen (HvA, HAN, HR, Zuyd). Er worden drie modules per jaar gegeven en in anderhalf jaar kunnen de modules doorlopen zijn. Iedereen start met module 1 en met de doorlopende professionele ontwikkelingslijn (DPO), de andere modules kunnen in flexibele volgorde doorlopen worden.

De toetsing vindt per module plaats aan de hand van de door de cursist ontwikkelde beroepsproducten. Door het beroepsproduct dat toegepast wordt in de eigen beroepspraktijk toont de cursist aan het vereiste competentie niveau te hebben verworven.

Meer informatie over de inhoud/curriculum van de 4 modules.

DPO als vijfde onderdeel
Het vijfde onderdeel van de Beroepsontwikkeling is de Doorlopende Professionele Ontwikkeling (DPO) lijn. Deze leerlijn loopt parallel aan de andere modules en bestaat uit een studiedag bij EN en het gebruik maken van de Individuele professionele Ontwikkeling (IPO) modules in het kwaliteitsregister. Hiermee kan de cursist zich profileren en verantwoorden. Tevens wordt het ontwikkelen van professionele netwerken gestimuleerd door samen te werken rondom specifieke opdrachten waar meerdere praktijkcontexten van kunnen profiteren.

Hier vindt u het programma van de DPO-dag.

Volgen van losse modules:
Het volgen van losse modules van de Post-HBO opleiding Kinderergotherapeut is mogelijk. Hierbij is het volgen van de DPO dag niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen.

Studiebelastingsuren
Voor de modules 1 t/m 4 geldt een studiebelasting van 84 en/of 75 uur. Daarin zijn inbegrepen de contactdagen en de uren voorbereiding, zelfstudie en het maken van het beroepsproduct.

Waar worden de modules gegeven?
Module 1 bij Hogeschool Rotterdam (Rochussenstraat 198 | 3015 EK Rotterdam), 9.30 uur – 17.00 uur
Module 2 bij Hogeschool van Amsterdam (Nicolaes Tulphuis | Tafelbergweg 51 | 1105 BD  Amsterdam), 9.30 uur – 17.00 uur
Module 3 bij Zuyd Hogeschool (Nieuw Eyckholt 300 | 6419 DJ Heerlen), 9.30 uur – 17.00 uur
Module 4 bij Hogeschool Arnhem en Nijmegen (Kapittelweg 33 | 6525 EN Nijmegen), 9.30 uur – 17.00 uur
DPO bij Ergotherapie Nederland (Orteliuslaan 750 | 3528 BB Utrecht), 9.30 uur – 16.30 uur

De contactdagen van de verschillende periodes:
DPO: elke periode begint met de DPO-module, 1 contactdag bij Ergotherapie Nederland

Voor 2018:

Periode 1 2018
DPO (EN), Module 1 (HR) (VOL, inschrijven niet meer mogelijk) en module 2, (HvA)
maandag 15 januari 2018 (DPO)
maandag 22 januari 2018
maandag 12 februari 2018
maandag 5 maart 2018
Periode 2 2018*
Module 2, (HvA)
maandag 16 april 2018
maandag 7 mei 2018
maandag 28 mei 2018
Periode 3 2018
DPO (EN), Module 1 (HR), , module 2, (HvA), module 3 (Zuyd) en module 4 (HAN)
maandag 3 september 2018 (DPO)
maandag 10 september 2018
maandag 1 oktober 2018
maandag 29 oktober 2018

*Vanaf 2019 vervalt Periode 2, dan worden alle modules in periode 1 en 3 gegeven.

(voor de locatie per module, zie hierboven) 

Er zijn geen contactdagen in de maanden juni-juli-augustus ivm vakanties. Voor gestart kan worden met de modules 1 t/m 4 dient elke deelnemer de DPO-module te hebben gevolgd. 

Dispensatieregeling
Als overgangsregeling kunnen ervaren (kinder)ergotherapeuten vrijstellingen krijgen op een aantal basismodules op grond van ervaring, gevolgde cursussen en een eventueel gevolgde master. Deze overgangsregeling zal de eerste drie jaar blijven bestaan: tabel dispensatieregeling.

Het aanvragen van dispensatie en generaal pardon kan tot uiterlijk 1 januari 2018, daarna is aanvragen niet meer mogelijk. Dispensatie is na goedkeuring door Ergotherapie Nederland 2 jaar geldig, na 2 jaar (1 januari 2020) komt de dispensatie te vervallen.

Het is mogelijk dispensatie te krijgen voor onderdelen van de post-HBO opleiding Kinderergotherapeut als je kunt aantonen aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Op het bijgevoegd formulier  kun je aangeven voor welke dispensatie(s) van de modules behorende bij Beroepsontwikkeling Kinderergotherapie je in aanmerking wilt komen. Je voorziet je aanvraag van bewijsmateriaal en (indien nodig) toelichting op het bewijsmateriaal. Om de afhandeling te bespoedigen is er voor gekozen te werken met aanvraag en bewijzen op papier.

Een door Ergotherapie Nederland ingestelde onafhankelijke commissie beoordeelt je aanvraag. De commissie zal het opgestuurd bewijsmateriaal in geval van twijfel en steekproefsgewijs natrekken.

Aan het aanvragen van dispensatie zijn kosten verbonden.

 • Aanvraag dispensatie van 1 module (ongeacht welke):

Voor leden: € 75,-
Voor niet-leden: € 125,-

 • Iedere volgende module: € 25,- per module.

Rekenvoorbeeld:
Als je voor de 4 modules dispensatie aan kunt vragen en je bent lid, dan kost dit maximaal € 150,-.
Ben je geen lid, dan kost dispensatie voor 4 modules € 200,-.

Waarom brengen we kosten in rekening?
Met deze bijdrage betalen we de audit commissie en de administratieve handelingen die bij de dispensatie aanvraag komen kijken.

Generaal pardon
Voor hen die al vele jaren actief zijn en mede de ‘kar hebben getrokken’ voor het positioneren van de kinderergotherapie is een generaal pardon gecreëerd. Om in aanmerking te komen voor het generaal pardon voor het specialistenregister kinderergotherapeut bij het Kwaliteitsregister Paramedici moet de ergotherapeut aan de volgende criteria voldoen:

 1. 55 Jaar of ouder zijn én
 2. 168 KP punten hebben behaald verdeeld over de drie domeinen (zie criteria kinderergotherapeut) én
 3. 20 Jaar of langer aantoonbaar werkzaam zijn geweest in de kinderergotherapie óf
 4. Een aantoonbare bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de kinderergotherapie:
 • In de vorm van het opzetten van een duurzaam kinderergotherapie netwerk waar men tenminste 2 jaar lid van is geweest óf
 • een boek hebben geschreven betreffende de kinderergotherapie óf
 • 1e Auteur van een kinderergotherapie relevant artikel wat is gepubliceerd in een peerreviewed tijdschrift

Om het generaal pardon aan te vragen kunt u onderstaand formulier gebruiken:
‘Aanvraagformulier generaal pardon’

Didactische uitgangspunten
Alle modules gaan uit van ‘actief leren’ volgens de uitgangspunten van ‘adult learning’. Hierbij staat centraal dat de cursist gemotiveerd is tot leren, het eigen leren stuurt en daar initiatief en verantwoordelijkheid in neemt. Het leren is betekenisvol en kent een variëteit aan taken gericht op toepassing in de eigen context. Om zelfsturing en pro-activiteit te stimuleren worden keuzemogelijkheden en verschillende werkvormen aangeboden, zowel tijdens de contactdagen als tijdens de zelfstudiedagen. De cursisten passen het geleerde meteen toe in de eigen beroepspraktijk. Intervisie met medecursisten in de DPO lijn geeft mogelijkheden voor verdere reflectie, samenwerking en discussie. De eigen sterke kanten als kinderergotherapeut vormen het uitgangspunt en worden ingezet en uitgewerkt tijdens de modules.

Kosten
Leden
De kostprijs per module is € 1.100,- (basismodules 1 t/m 4) en € 225,- voor de DPO module.

Niet-leden
De kostprijs per module is € 1.250,- (basismodules 1 t/m 4) en € 375,- voor de DPO module.

Het aantal boeken dat aangeschaft moet worden, is beperkt: Literatuurlijst_specialisatie Kinderergotherapeut
De opleidingskosten zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Accreditatie
DPO:  7.5 punten
Module 1:  84 punten
Module 2: 84 punten
Module 3: 75 punten
Module 4: 84 punten
De accreditatiepunten worden bijgeschreven door Ergotherapie Nederland. Daar hoeft u zelf niets voor te doen.

Certificaat en diploma
Per afgeronde module ontvang je een deelcertificaat. Heb je alle modules behaald, dan ontvang je het diploma ‘Post-HBO Kinderergotherapeut’.

Veel gestelde vragen (FAQ)
Nog vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Bekijk dan de FAQ Kinderspecialisatie.

Opleidingsvoorwaarden
De opleidingsvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Aanmeldformulier

Achternaam (verplicht)

Voornaam voluit (verplicht)

Overige voorletters

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Uw privé-emailadres (verplicht)*

* Organisatie-email kan onze reactie-mail blokkeren waardoor u geen bevestiging ontvangt

Lidnummer EN / VE

Nummer kwaliteitsregister

Data DPO module
Periode 1 2018: 15 januari 2018 (EN)
Periode 3 2018: 3 september 2018 (EN)

Prijs DPO module

Data module 1
Periode 3 2018: 10 september, 1 oktober, 29 oktober 2018 (HR)

Prijs module 1

Data module 2
Periode 1 2018: 22 januari, 12 februari en 5 maart 2018 (HvA)
Periode 2 2018: 16 april, 7 mei, 28 mei 2018 (HvA)
Periode 3 2018: 10 september, 1 oktober, 29 oktober 2018 (HvA)

Prijs module 2

Data module 3
Periode 3 2018: 10 september, 1 oktober, 29 oktober 2018 (Zuyd)

Prijs module 3

Data module 4
Periode 3 2018: 10 september, 1 oktober, 29 oktober 2018 (HAN)

Prijs module 4

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden (verplicht)

Tags: ,Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑