EDOMAH in de multiculturele context

EDOMAH in de multiculturele context Ergotherapie Nederland

Beste EDOMAH therapeut,
We willen je graag uitnodigen voor deelname aan ons onderzoek: EDOMAH in de
multiculturele context.
Zou je deel willen nemen aan een focusgroep bijeenkomst in januari of februari 2020?

Hieronder staat beschreven wat deelname voor je inhoudt, zodat je een beslissing kunt
maken of je wel of niet wilt deelnemen.

Als je wilt deelnemen stuur dan een e‐mail naar Kim Bakker of vraag om telefonisch overleg
(kim.bakker@radboudumc.nl).

Context
In opdracht van de expertgroep EDOMAH is half juni 2019 het onderzoek “Edomah in de
multiculturele context gestart”. Aanleiding is dat EDOMAH therapeuten de indruk hebben dat
ouderen met dementie met een migratie achtergrond minder worden verwezen en dat men
dilemma”s ervaart bij de behandeling van deze cliënten.
Dit jaar richt het onderzoek zich op ouderen met een Marokkaanse migratie achtergrond en
op een later moment wordt er aanvullend onderzoek gedaan naar ouderen met een Turkse
en met een Chinese migratie achtergrond.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Kim Bakker Msc onder leiding van Prof. Dr. Maud Graff
en Dr. Lieve Roets‐Merken en in opdracht van de EDOMAH expertgroep.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is om inzichtelijk te krijgen of en welke aanpassingen aan (de
toepassing van) het EDOMAH programma nodig zijn, om adequate ergotherapie aan huis te
kunnen bieden aan Marokkaanse ouderen met dementie en hun mantelzorgers.

Doel focusgroepbijeenkomst
Met behulp van een focusgroepbijeenkomst willen we uitgebreider in kaart brengen wat
jouw ervaringen, perspectieven en behoeftes zijn ten aanzien van het toepassen van de
EDOMAH interventie bij Marokkaanse ouderen met dementie en de mantelzorgers.
Voorafgaand aan de focusgroepbijeenkomsten is al een eerste beeld verkregen middels het
versturen van een vragenlijst naar EDOMAH therapeuten. De analyse van deze vragenlijsten
zullen mede de inhoud van de focusgroepen bepalen.

Wat meedoen inhoudt
Wanneer je besluit om deel te nemen aan dit onderzoek zal Kim Bakker je uitnodigen om in
januari of februari 2020 deel te nemen aan de focusgroep.
De specifieke datum, tijd en plaats worden in overleg met jou en de andere deelnemers
vastgesteld via een datumprikker.
De focusgroep zal maximaal 2 uur duren en uit 4 tot 8 deelnemers bestaan.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen er 2 a 3 focusgroepen georganiseerd worden
onder leiding van de onderzoekers Kim Bakker en Lieve Roets‐Merken.
In mei 2020 zal opnieuw een focusgroep georganiseerd worden met als doel de
aanbevelingen voor aanpassingen te bespreken. Je wordt hier opnieuw voor uitgenodigd,
maar het staat je natuurlijk vrij om hier wel of niet aan deel te nemen.

Ben je verhinderd?
Om het onderzoek zorgvuldig en goed te laten verlopen is het belangrijk dat je komt. Indien
je toch verhinderd bent om mee te doen aan de focusgroep is het belangrijk dat je tijdig (het
liefste 24 uur van te voren) afmeldt. Je deelname is en blijft vrijwillig, je kunt je ten allen tijde
terugtrekken uit het onderzoek.

Gebruik en bewaren van de gegevens
De focusgroep bijeenkomsten worden opgenomen met een voice‐recorder. Voorafgaand aan
deze audio opname wordt je toestemming gevraagd en als je toestemming geeft wordt je
gevraagd om een “informed consent” te tekenen. Deze audio opname wordt alleen gebruikt
voor het onderzoek en wordt niet verder gedeeld. Om je privacy te beschermen zal je naam
niet worden genoemd in het onderzoek en worden de resultaten geanonimiseerd.

Reactie en vragen
We horen graag of je deel wilt nemen aan een focusgroepbijeenkomst.

Als je je wilt opgeven of als je vragen hebt na het lezen van deze informatie dan kun je mailen
naar Kim Bakker: kim.bakker@radboudumc.nl

Als je graag telefonisch wilt overleggen, dan kun je ook mailen naar bovenstaand mailadres
en wordt je teruggebeld.
Hartelijke groet,

Kim Bakker Msc, onderzoeker bij Radboudumc
Dr. Lieve Roets ‐Merken
Prof. Dr. Maud Graff

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑