Gezocht: Inhoudelijk beleidsmedewerker | Ergotherapie Nederland

Gezocht: Inhoudelijk beleidsmedewerker | Ergotherapie Nederland Ergotherapie Nederland

Ergotherapie Nederland is de beroepsorganisatie van en voor ergotherapeuten in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt alle ergotherapeuten en speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het beroep. Ergotherapie Nederland behartigt de beroepsinhoudelijke én de sociaal economische belangen van de ergotherapie en de ergotherapeuten.

Ergotherapie Nederland staat voor een sterke positie van de beroepsgroep en de individuele ergotherapeut en zet zich in voor een professionele en kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening.

Ergotherapie Nederland behartigt de belangen op de diverse niveaus bij de verschillende gremia. Zij stimuleert de ontwikkeling van het beroep door het initiëren van wetenschappelijk onderzoek en richtlijnontwikkeling en bevordert de deskundigheid van de individuele ergotherapeut door het aanbieden van scholing en cursussen.
De vereniging is op zoek naar een beleidsmedewerker die met enthousiasme een substantiële bijdrage wil leveren aan de profilering en inhoudelijke ontwikkeling van het beroep in brede zin.

De functie wordt aangegaan voor max. 36 uur per week.

Doel van de functie:
Beroepsinhoudelijke belangenbehartiging, d.w.z. Ergotherapeutisch inhoudelijk beleid initiëren en vormgeven.

Plaats in de organisatie:
Ontvangt hiërarchisch leiding van de directeur bestuurder en functioneel leiding van de teamleider van team “inhoudelijk beleid”.

Taken
De beleidsmedewerker

 • stimuleert en begeleidt diverse overleggroepen (adviesraden, commissies, overleggroepen) van Ergotherapie Nederland om doelstellingen te formuleren en tot producten te komen, zoals bijvoorbeeld een studiedag, folder, artikel of productomschrijvingen;
 • werkt mee aan en/of begeleidt interne inhoudelijke projecten;
 • verzorgt inhoudelijke input en eindredactie bij commentaarrondes en autorisatie van multidisciplinare producten, zoals richtlijnen en zorgstandaarden;
 • werkt samen met beleidsmedewerkers van de andere beroepsverenigingen bij projecten van/namens Paramedisch Platform Nederland (PPN);
 • ondersteunt samen met je collega’s in brede zin de directie bij het opstellen van jaarverslagen, jaarplannen en beleidsplannen;
 • volgt en analyseert relevante ontwikkelingen op het gebied (inhoudelijk) van de ergotherapie op lange en middellange termijn en de gevolgen daarvan en adviseert daarover;
 • signaleert en analyseert knelpunten in het bestaande inhoudelijke beleid, formuleert beleidsalternatieven en stelt beleidsnota”s, -adviezen, -rapporten, -plannen, plannen van aanpak, projectvoorstellen e.d. op;
 • adviseert t.b.v. wet- en regelgeving;
 • evalueert en toetst geïmplementeerd beleid;
 • zorgt voor de uitwerking van vastgesteld beleid in concrete regelingen;
 • stemt binnen het beroepsveld de verschillende deelgebieden van het betreffende beleidsterrein op elkaar af en draagt zorg voor de integrale samenhang;
 • verzorgt mede interne en externe voorlichting over ergotherapie inhoudelijke zaken en is daarin aanspreekpunt en vraagbaak voor de medewerkers;
 • initieert, ontwikkelt, evalueert en begeleidt het interactieve beleidsproces;
 • Stemt af en overlegt binnen het team Beleid m.b.t. inhoudelijke dossiers.

Het profiel:
De beleidsmedewerker:

 • is ergotherapeut of heeft een ander paramedische achtergrond en is academisch geschoold;
 • heeft analytisch denkvermogen;
 • heeft werkervaring als beleidsmedewerker (is een pré);
 • heeft ervaring met projectmanagement (is een pré);
 • wekt vertrouwen en is toegankelijk;
 • durft kritische vragen te stellen en discussiepunten te bespreken;
 • neemt het voortouw indien nodig; is een aanjager en een begeleider van veranderingen of ontwikkeling waarbij overleggroepen succesvol meegenomen worden;
 • geeft bij externe contacten zodanig feedback en advies dat dit idealiter leidt tot een win-win situatie;
 • heeft visie op zorg en welzijnsontwikkelingen en kan tijdig veranderingen signaleren;
 • kan plannen vorm geven;
 • kan samenwerken en verbinden; is een teamspeler;
 • voert, binnen de gestelde kaders en gemaakte afspraken, de werkzaamheden zelfstandig uit;
 • is initiatiefrijk, heeft probleemoplossend vermogen en vindingrijkheid;
 • kan prioriteiten stellen en op langere termijn denken;
 • heeft kennis van het inrichten en aansturen van projecten;
 • is bekend met de dynamiek van een beroepsvereniging en vindt dit leuk;
 • bezit goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk;
 • is onderhandelingsvaardig en overtuigend;
 • is in staat om “buiten bestaande kaders” te denken;
 • heeft een “hands on” mentaliteit;
 • is bereid soms in de avonduren te werken;

Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt aangegaan voor één jaar. Bij gebleken geschiktheid kan gesproken worden over een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
De CAO ziekenhuizen wordt gevolgd en salariëring is afhankelijk van ervaring. De salarisindicatie is FGW 60

Informatie
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met dhr. Th. van der Bom, directeur- bestuurder, of de teamleider dr. Lucelle van de Ven,  030 2628356.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 23 oktober a.s.

Sollicitatie:
U kunt per mail of brief solliciterenDe sollicitatietermijn sluit op 15 oktober 2019.
Email:  o.v.v. “sollicitatie beleidsmedewerker” t.n.v. en@ergotherapie.nl
Postadres: Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑