Richtlijnen en standaarden

Richtlijnen en standaarden Ergotherapie Nederland

Er zijn veel soorten kwaliteitsinstrumenten. Onder dit begrip vallen onder andere (multidisciplinaire) richtlijnen, standaarden, protocollen, samenwerkingsafspraken, zorgstandaarden en productbeschrijvingen. Daarnaast kennen we instrumenten die gericht zijn op het verbeteren van de beroepsuitoefening. Alle begrippen hebben echter een gemeenschappelijk doel: het verbeteren van de zorg/dienst voor de cliënt via het formuleren van aanbevelingen en het maken van afspraken. U treft hier de volgende informatie aan:

Richtlijnen
Wat is een richtlijn?
Welke richtlijnen zijn er voor de ergotherapie?
Hoe ontwikkel ik een richtlijn?

Standaarden en protocollen
Wat is een standaard of protocol?
Welke standaarden/protocollen zijn er voor de ergotherapie?

Richtlijnen
Wat is een richtlijn?
Richtlijnen hebben een gemeenschappelijk doel: het verbeteren van de zorg/dienst voor de cliënt via het formuleren van aanbevelingen en het maken van afspraken. Richtlijnen helpen zorgprofessionals bij het overzien en beoordelen van de alsmaar groeiende weten schappelijke literatuur en ondersteunen professionals (en de patiënt) in de besluitvorming over passende zorg. Richtlijnen ondersteunen zorgprofessionals in hun werk, maar zij vervangen op geen enkele wijze hun specifieke kennis en vaardigheden. Goede richtlijnen zijn op een systematische en methodologisch juiste manier ontwikkeld.

Welke richtlijnen zijn er voor de ergotherapie?
De commissie Richtlijnen heeft een inventarisatie gemaakt van de richtlijnen die voor de ergotherapie behandeling relevant zijn. Deze zijn beoordeeld door de Commissie Richtlijnen op bruikbaarheid en relevantie voor de beroepsgroep. Daarnaast is bekeken of ze nog actueel zijn of dat een update noodzakelijk is.

– Inventarisatielijst richtlijnen
Richtlijn Verslaglegging 2016
Richtlijn Valpreventie 2016

Als u behoefte hebt aan een richtlijn, laat het ons weten via en@ergotherapie.nl t.a.v. de commissie Richtlijnen

Hoe ontwikkel ik een richtlijn?
Het ontwikkelen van een richtlijn volgt een vast en systematisch proces. Een methode die in Nederland veel gebruikt wordt is de methode van Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO systematiek). De laatste jaren is ook de GRADE systematiek in opkomst. Cliëntenparticipatie dient plaats te vinden in verschillende stappen van het ontwikkelproces. Richtlijnontwikkeling gebeurt door een werkgroep met methodologische experts en inhoudelijke experts (vanuit ergotherapie, eventueel andere relevante disciplines/groepen ). De samenstelling van de werkgroep is een eerste belangrijke stap. Vervolgens komen de volgende stappen aan bod bij de ontwikkeling van een richtlijn:

– een knelpuntenanalyse en het opstellen van uitgangsvragen voor het zoeken naar literatuur;
– het systematisch en uitputtend zoeken en beoordelen van wetenschappelijke evidentie;
– het beschrijven van een samenvatting en conclusie van de literatuur (met evidentietabellen en volgens een vast graderingsysteem);
– het formuleren van argumenten die niet gebaseerd zijn op bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek, zoals behoeften en voorkeur van patiënten, te verwachten therapietrouw en tevredenheid, ervaringen van hulpverleners, kosteneffectiviteit en beschikbaarheid van voorzieningen;
– het formuleren van aanbevelingen;
– commentaarrondes en autorisatie;
– publicatie en implementatie;

Voor toepassing in de praktijk is het belangrijk keuzehulpen te ontwikkelen en een patiëntenversie.

Voor toetsing van de toepassing kunnen indicatoren worden ontwikkeld. Bij de Kennisbank Richtlijnontwikkeling staan de fasen van het proces toegelicht en worden handige tools en linken naar de EBRO handleiding gegeven. Het CBO geeft scholingen overrichtlijnontwikkeling en kan ook ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van richtlijnen.

Standaarden en protocollen
Wat is een standaard of protocol?
Standaarden en protocollen beogen ook de kwaliteit van zorg te verbeteren door processen en werkwijzen te uniformiseren. Er zijn geen eenduidige definities van een standaarden of protocollen, en termen worden vaak door elkaar gebruikt. In de eerste lijn worden richtlijnen ook wel standaarden genoemd. Een protocol geeft stap voor stap aan hoe iets gedaan moet worden en door wie, een soort werkinstructie. Een protocol kan een lokale vertaling van een richtlijn zijn.

Welke standaarden/protocollen zijn er voor de ergotherapie?
De beschikbare standaarden dateren van 2001 en zijn niet meer actueel en in lijn met de huidige ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. In 2015 zal de Commissie Richtlijnen de standaarden en protocollen nader beoordelen.

Tabel standaarden

Als u behoefte heeft aan een standaard, laat het ons weten via en@ergotherapie.nl t.a.v. de commissie Richtlijnen

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑