no image

Gepubliceerd op 21-09-18 | Categorie:

Nieuwsbrief 10 september 2018

In deze nieuwsbrief:

 • Wetenschap: Prof. Dr. Maud Graff, eerste bijzonder Hoogleraar Ergotherapie
 • Het contracteerseizoen van de zorgverzekeraars is weer geopend! Wat te doen?
 • KwaliteitsregisterCriteria 2020-2025 in ontwikkeling 
 • Enquête: Meldcode Huiselijk geweld & kindermishandeling   
 • Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) Zuid-Holland-zuid  
 • Herhaalde oproepen: Wereld Ergotherapie Dag 2018: #WED18 | Commissie PR | REN Najaarsbijeenkomsten
 • Artsen verzetten zich tegen plicht cliëntraad  
 • Technologie: MakeHealth: prototyping II  
 • Internationaal: 24th ENOTHE annual meeting 2018 in Portugal
 • ErgoAcademie: Workshop Oplossingsgericht werken | Lezing: De ideale businessstructuur om succesvol te ondernemen als zelfstandig Ergotherapeut | Tweedaagse training, Participatieve Aanpak op de werkplek | Cursus Directe toegang Ergotherapie (DTE)


 

Wetenschap
Prof. Dr. Maud Graff, eerste bijzonder Hoogleraar Ergotherapie
 
Met grote trots kondigde Ergotherapie Nederland afgelopen donderdag aan dat per 1 september dr. Maud Graff benoemd is als eerste bijzonder hoogleraar Ergotherapie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Aankondiging Theo van der Bom MBA, directeur-bestuurder Ergotherapie Nederland:

“Voor de ergotherapeuten en de ergotherapie in Nederland is dit een grote en belangrijke stap in de ontwikkeling van deze paramedische beroepsgroep.
Ergotherapie Nederland is ook trots op de onderzoekers die al veel en belangrijk werk hebben verricht. Zij hebben mede de voedingsbodem gecreëerd waarop dit hoogleraarschap zich kan ontplooien.
Met de uitdagingen die de Nederlandse samenleving te wachten staan op het gebied van Zorg en Welzijn, speelt de ergotherapie een voorname rol.
De door Ergotherapie Nederland gefinancierde leerstoel zal een vooraanstaande rol spelen in de verdere ontwikkeling van het beroep.
Wij feliciteren de nieuwe hoogleraar van harte met haar benoeming en wensen haar veel succes!”

Voor het volledige persbericht: Persbericht Hoogleraar Ergotherapie Maud Graff


Het contracteerseizoen van de zorgverzekeraars is weer geopend! Wat te doen?
Zorgverzekeraars zijn weer druk met het aanbieden van de contracten. Elk jaar weer een heel ritueel. De aangeboden contracten worden niet altijd met open armen ontvangen horen wij van de praktijken. Wat kunt u doen en wat is de rol van Ergotherapie Nederland?Er zijn een paar mogelijkheden:
–              U gaat akkoord met de aangeboden overeenkomst en tekent deze; al dan niet via het contracteerportaal. Let op, doet dit op tijd.
–              U gaat niet akkoord en tekent niet. Dat betekent dat u contractloos voor cliënten van één of meerdere zorgverzekeraars gaat werken. Het is verstandig goed na te gaan wat dit betekent per zorgverzekeraar opdat u de cliënten goed kunt informeren.
–              U heeft bezwaar tegen één of meerdere artikelen in de overeenkomst. U kunt dan de zorgverzekeraar schriftelijk laten weten wat uw bezwaren zijn waarbij u een tegenvoorstel kunt         doen. Wellicht dat u met de zorgverzekeraar tot een afspraak kunt komen.

De rol van Ergotherapie Nederland in het contracteerproces is als volgt: in de Commissie van Overleg (CVO) worden de conceptovereenkomsten besproken. In de CVO-delegatie zitten ergotherapeuten die de betreffende zorgverzekeraar als ‘grootste’ zorgverzekeraar hebben. Op de verschillende artikelen worden door ons voorstellen gedaan indien deze niet in lijn van de ergotherapie passen. Tevens spreken we over de signalen die we uit het veld krijgen. Helaas kunnen wij vanwege de Mededingingswet geen tariefonderhandelingen voeren. Wél hebben we alle zorgverzekeraars een tariefberekening voorgelegd o.b.v. het KPMG/NZa rapport uit 2013. Ook kunnen wij per zorgverzekeraar geen advies geven of u wel of niet de overeenkomst moet tekenen. Dat is geheel aan u. Indien u bezwaar maakt tegen de overeenkomst en u doet een tegenvoorstel dan stellen we het zeer op prijs hier een afschrift van te ontvangen zodat wij deze kunnen bundelen en ons een beeld kunnen vormen hoe de contracten ontvangen worden en waar de pijnpunten zitten. Met deze gebundelde signalen kunnen we weer meer inzicht geven bij aan bijvoorbeeld het ministerie van VWS. U kunt dit sturen aan en@ergotherapie.nl o.v.v. ‘bezwaar contract’. Tevens is het verstandig dit bezwaar aan de NZa (de Nederlandse Zorgautoriteit) te sturen via info@nza.nl


 

Kwaliteitsregister
Criteria 2020-2025 in ontwikkeling
Negen paramedische beroepsverenigingen en het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) zijn gestart met de gezamenlijke ontwikkeling van de nieuwe kwaliteitscriteria 2020-2025. De kwaliteitscriteria worden ontwikkeld binnen de registratiecommissie. Dit is een commissie waarin alle bij het KP aangesloten beroepsverenigingen inhoudelijk zijn vertegenwoordigd. De registratiecommissie stelt de kwaliteitscriteria op. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers uit alle bij het KP aangesloten beroepsverenigingen. Na goedkeuring van de criteria door het KP-bestuur, worden deze weer voorgelegd bij de individuele beroepsverenigingen ter vaststelling.

Voorafgaand aan het traject is bij de beroepsverenigingen geïnventariseerd welke (inhoudelijke) ontwikkelingen er zijn in het zorglandschap. Binnen de registratiecommissie is vervolgens bepaald welke thema’s van belang kunnen zijn voor de nieuwe set kwaliteitscriteria. Ook in bredere context wordt er gekeken hoe de (her)registratie kan aansluiten bij ontwikkelingen in het veld. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden tot versimpeling of verduidelijking?Een ander onderdeel is de evaluatie van de voorgaande set kwaliteitscriteria (2015-2020) door de geregistreerden zelf. Bij de vorige evaluatie werden meer dan 5200 personen uitgenodigd voor de evaluatie. Ook deze ronde zullen geregistreerde paramedici worden uitgenodigd tot het invullen van de enquête. De uitkomsten worden als input meegenomen bij het opstellen van nieuwe criteria. Als paramedicus heb je dus op verschillende manieren de mogelijkheid om input te leveren op de nieuwe kwaliteitscriteria, via je beroepsvereniging en via feedback. Komende anderhalf jaar is de registratiecommissie bezig met het opstellen van de nieuwe criteria. De werktitel is ‘Verdiepen, verduidelijken en vereenvoudigen’. Uiteindelijke dienen de kwaliteitscriteria voor 1 juli 2020 te worden vastgesteld door individuele beroepsverenigingen.

 

Enquête
Meldcode Huiselijk geweld & kindermishandeling   
Zoals wij u in de nieuwsbrief van 27 juni jl. hebben laten weten wordt vanaf 1 januari 2019 het gebruik van de meldcode met een afwegingskader verplicht. De paramedische beroepsorganisaties (KNGF, VvOCM, NVH, EN, NVLF en NVD) hebben gezamenlijk het Algemeen Paramedisch Afwegingskader (APA) opgesteld. Het APA past op één A4 en zal opgenomen worden in de meldcode van Ergotherapie Nederland.

Hier stopt het niet bij, want het projectteam zet samen met vertegenwoordigers uit de 6 paramedische beroepsgroepen verschillende acties uit om te verbeterde meldcode goed te implementeren. Zo worden er in het laatste kwartaal van 2018 verschillende regionale bijeenkomsten georganiseerd, komt er een e-learning en is men bezig met een onderzoek naar de tijdsinvestering die het werken volgens de stappen van de meldcode met zich meebrengt. Wij informeren u via de nieuwsbrief over de verschillende acties, dus houdt deze goed in de gaten.

Momenteel verzamelt men informatie over of u wel eens een melding gedaan heeft en hoeveel tijd u daar als zorgverlener mee kwijt bent. U kunt de enquête invullen, onafhankelijk u wel eens of nog nooit een melding hebt gedaan. De enquête staat tot eind september open. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw inbreng. enquête melding huiselijk geweld & kindermishandeling

 


 

Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) Zuid-Holland-zuid
De beleidsregel van VWS stelt dat zorgverzekeraars een vergoeding per inwoner aan een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) uitkeren. Iedere regio heeft een eigen ROS. Steunpunt KOEL is de ROS van Zuid Holland-zuid. de ROS’en hebben de regionale taak om de implementatie van vernieuwingen te ondersteunen, de eerste lijn te versterken en innovaties te stimuleren.Sinds 2018 vallen ook de ergotherapeuten onder de ‘Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling’ (BR/REG-18157) van de NZa. Tot 2018 richtte de beleidsregel zich alleen op huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, fysiotherapeuten, logopedisten, zorgaanbieders die Basis GGZ leveren, diëtisten en apothekers. Multidisciplinaire samenwerking staat in de ondersteuning centraal, maar monodisciplinaire ondersteuning is ook mogelijk.  CZ en VGZ zijn de preferente zorgverzekeraars in deze regio, zij bieden de financiële vergoeding voor de Steunpunt KOEL.Steunpunt KOEL heeft tot 2018 nog niet proactief ingezet om ergotherapeuten in de regio in kaart te brengen en te benaderen. Vanaf heden gaat Steunpunt Koel dit wel doen met de volgende stappen:

– Op de zorgkaart eerstelijn staan alle bij KOEL bekende zorgverleners met hun specialisatie. Steunpunt KOEL wil ook graag de ergotherapeuten in beeld krijgen om hen te informeren en zichtbaar te hebben voor verwijzingen. Werk je als eerstelijns ergotherapeut in die regio, meld je dan aan.
– Zorgverleners kunnen voor ondersteuningsvragen terecht en Steunpunt KOEL ondersteunt al de volgende projecten/activiteiten.
– In kaart brengen van de organisaties, ontwikkelingen/knelpunten en acties/projecten die in de regio bekend zijn. Wellicht ligt daar ook ondersteuningsmogelijkheden.

Herhaalde oproep
Wereld Ergotherapie Dag 2018: #WED18
Delen cliëntervaringen
Op 27 oktober is het Wereld Ergotherapie Dag! De dag om extra aandacht aan ons mooie beroep te besteden. Ergotherapie Nederland is op zoek naar verhalen van cliënten om het effect van ergotherapie tijdens deze dag extra onder de aandacht te brengen. Deze ervaringsverhalen, eventueel met foto, delen wij graag via o.a. social media. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Heb jij een cliënt die het leuk vindt om een kort verhaal te schrijven over het effect van de ergotherapeutische behandeling en wat de ergotherapie voor hem/haar heeft betekend? Stuur dit verhaal (met schriftelijke toestemming van de cliënt) uiterlijk 14 oktober naar en@ergotherapie.nl zodat we tijdens Wereld Ergotherapie Dag massaal onder de aandacht kunnen brengen wat de kracht van ergotherapie is. Deel het verhaal rond 27 oktober vooral ook via je eigen kanalen!

Disciplines mee laten lopen
Wil jij helpen om ergotherapie nog beter op de kaart te zetten? Nog altijd is niet voor iedereen duidelijk wat ergotherapeuten kunnen bieden, ook niet bij de disciplines of verwijzers waar vaak mee wordt samengewerkt. Wereld Ergotherapie Dag 2018 is een mooie aanleiding om hen uit te nodigen om een dag(deel) mee te laten lopen met een ergotherapeut. Op deze manier zet je ergotherapie en jezelf goed op de kaart. Je hoeft uiteraard niet te wachten tot WED zelf om iemand mee te laten lopen, het kan zeker nu al van meerwaarde zijn om dat te doen. Ervaringen met deze meeloopsessie plaatsen we graag op social media, dit kan geschreven zijn door de discipline die meegelopen heeft of door de ergotherapeut zelf. Een kort verslag van deze meeloopervaringen ontvangen wij graag uiterlijk 21 oktober op en@ergotherapie.nl (denk aan het toestemmingsformulier).

 

Herhaalde oproep
Commissie PR
Je herkent het vast wel, die vragende blik of reactie ‘O, ja dat is toch iets met uh…’, als je enthousiast op een verjaardag vertelt ergotherapeut te zijn. De afgelopen jaren is er beslist vooruitgang geboekt, maar nog steeds is ons unieke beroep bij nog veel te weinig mensen bekend. Wil jij je ook inzetten, om deze teleurstelling structureel te voorkomen en ervoor te zorgen dat niemand meer om ons heen kan, neem dan zitting in de commissie PR! Ergotherapie moet voor iedereen in woord en beeld uit te leggen zijn.
Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen om tijdens Wereld Ergotherapie Dag op 27 oktober de ergotherapie zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen.
Wij zijn op zoek naar collega’s die lid zijn van EN, gemotiveerd zijn om meerdere keren per jaar (dit jaar zijn het er acht) op dinsdagmiddag naar het kantoor van EN in Utrecht te komen, die actief meedenken/-doen en vol (vernieuwende) ideeën zitten! Het maakt niet uit in welke sector je werkzaam bent en ook studenten zijn natuurlijk welkom. Wanneer dit je aanspreekt, mail dan naar en@ergotherapie.nl met als onderwerp ‘Commissie PR’.

Graag verwelkomen wij nieuwe leden bij onze eerstvolgende vergadering op dinsdag 21 augustus van 15.00 tot 17.00 uur om te ervaren of de commissie inderdaad wat voor je is!

 

Herhaalde oproep
REN Najaarsbijeenkomsten
Vergeet niet je aan te melden voor de najaarsbijeenkomst in jouw regio! Op onze website vind je meer informatie over data, tijden, locaties en aanmelden.

LET OP, er zijn enkele wijzigingen t.o.v. de informatie uit de vorige nieuwsbrief:


Zuid Holland
: aanmelden mag via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/Q3QSZZR
Noord: in verband met de herfstvakantie is deze bijeenkomst verzet naar 15 oktober
Noord Holland: Extra toevoegingen aan het programma:
18.30-19.00        Inloop met demonstratie van de Assistep door Aniek Koopmans-Kusters. De veilige trapassistent van M’Bility.
19.00-20.15        Presentatie van Theo van de Bom, betreft de landelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen Ergotherapie Nederland.
20.15-20.30        Pauze
20.30-21.00        Presentatie van Sonja Kleinbekman en Monique van Kerkwijk. “Ergotherapie en technologie, intra- en extramuraal.” Hoe kan domotica bijdragen aan zo lang, veilig en plezierig mogelijk thuis wonen en maximale eigen regie en zelfstandigheid wanneer eenmaal opgenomen in een verpleeghuis? Ervaringen extra- en intramuraal uit het werkveld.
Brabant West / Zeeland: Extra toevoegingen aan het programma en nieuwe link voor aanmelden:
17.00                      Inloop en ontvangst met koffie/thee, soep en broodjes
17.50                      Opening door Suzanne van den Broek, voorzitter REN West-Brabant Zeeland
18.00                      Theo van der Bom, bestuurder Ergotherapie Nederland, actueel nieuws vanuit Ergotherapie Nederland
18.45                       Pauze en netwerken
19.00                      Vervolg Theo van der Bom
19.45                       Informatiemarkt diverse leveranciers/ netwerkmogelijkheid
21.00                       Afsluiting
Aanmelden: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQcev9B-htAROUp45M_zWUgjCUhgKOM_GnnEPBZ4B3JCNJ6Q/viewform

 


 

Artsen verzetten zich tegen plicht cliëntraad
Artsen en andere zorgverleners in de eerste lijn verzetten zich tegen de verplichte invoering van een cliëntenraad voor alle zorginstellingen waar tien of meer zorgverleners werken. Ze vrezen voor een toename van de administratielast door zo’n plicht.
Minister voor Medische Zorg Bruno Bruins heeft eind vorig jaar een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) aan te passen. Hij wil cliënten meer zeggenschap over het beleid binnen zorginstellingen geven. In zijn voorstel staat onder andere dat iedere zorginstelling waar meer dan tien personen werkzaam voor zijn, voortaan verplicht wordt een cliëntenraad in te stellen. Bruins zegt voor die grens van tien te kiezen om zo deze plicht te ‘beperken tot grotere instellingen’, waar de kans volgens hem groter is dat het belang van de cliënt ondergesneeuwd raakt omdat er minder persoonlijk contact is.
Maar huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en psychologen vinden die grens veel te laag. Hun belangenorganisaties pleiten in een brief aan de Tweede Kamer, die volgende week met de minister over zijn voorstel spreekt, om de grens bij vijftig werkzame zorgverleners per instelling te leggen. Partijen als LHV en InEen vrezen dat de plicht voor kleinschalige instellingen anders te veel administratie, organisatorische en financiële lasten met zich meebrengt. Ze stellen dat effectieve medezeggenschap ook op alternatieve manieren vorm kan krijgen. Ze vragen de minister om samenwerkingsverbanden van individuele beroepsbeoefenaren uit te zonderen van een dergelijke plicht.
Overigens vindt Bruins dat er niet alleen een wetsaanpassing, maar ook een cultuuromslag binnen zorginstellingen nodig is, om tot meer zeggenschap voor cliënten en patiënten te komen.

 

Technologie
MakeHealth: prototyping II  
Heb jij een idee voor een oplossing die het dagelijks leven eenvoudiger maakt? Heb je een hulpmiddel, waarvan jij (als mantelzorger of zorgprofessional) denkt dat het beter kan? Ben je een maker die zijn vakmanschap graag inzet om oplossingen te realiseren? Of vind je dat jouw ontwerpskills echt impact moeten hebben in de zorg? Dan zijn we op zoek naar jou!
Tijdens MakeHealth: Prototyping werk je in een team samen aan een concrete vraag. Deze vraag kan gaan over het ontwikkelen van een oplossing die er nog niet is of juist het verbeteren van een bestaand hulpmiddel. Je maakt gebruik van digitale fabricagetools en wij leren je hiermee werken. Ook staan onze experts voor jullie klaar om je te begeleiden bij specifieke vragen of technische uitdagingen. In zeven weken doorloop je het gehele traject; van ontwerp tot realisatie.
Met MakeHealth willen we nieuwe, open design-toepassingen ontwikkelen en deze online publiceren. Dit betekent dat jouw oplossing, met alle tekeningen en instructies op het internationale platform Careables te downloaden is. Dus iedereen kan jouw oplossing reproduceren of aanpassen. Je helpt dus niet alleen je team, maar ook de maatschappij verder.
Alle bijeenkomsten van MakeHealth: Prototyping II vinden plaats op zaterdag van 10:00 – 14:00 uur in Amsterdam. De serie gaat van start op 22 september aanstaande. De laatste bijeenkomst vindt plaats op 10 november. Deelname is gratis.

Voor meer informatie en registreren: makehealth prototyping II

 

Internationaal
24th ENOTHE annual meeting 2018 in Portugal
Van 4 tot en met 6 oktober 2018 vindt de jaarlijkse ENOTHE-conferentie plaats in Escola Superior de Saúde do Alcoitão (ESSA), Portugal. Aanmelden is nog mogelijk tot 21 september. Meer informatie: https://enothe.eu/

 


 

ErgoAcademie

Workshop
Oplossingsgericht werken
Stap voor stap progressie bereiken vanuit de kracht van de cliënt
In deze interactieve workshop maak je kennis met de oplossingsgerichte werkwijze waarin je door het stellen van de juiste vragen de cliënt begeleidt om stap voor stap vooruitgang te boeken, door het expliciet herkennen en inzetten van de sterke kanten van de cliënt.
De oplossingsgerichte benadering vindt zijn oorsprong in de Solution-Focused Brief Therapy (De Shazer, Berg), is bewezen effectief. Het is een positieve benadering, zeer bruikbaar als aanvulling op de gangbare werkwijze van de ergotherapeut. Opgedane inzichten zijn direct toepasbaar in de praktijk.
Doelgroep: Ergotherapeuten die werken AGZ of GGZ met mensen met blijvende beperkingen en/of chronische (progressieve) aandoeningen en/of hun naasten/verzorgers.
Datum: Donderdag 1 november 2018, 17.30 – 21.00 uur
Locatie:
Haaglanden Medisch Centrum (locatie Antoniushove), Leidschendam
Meer informatie en aanmelden workshop Oplossingsgericht werken

 

Lezing
De ideale businessstructuur om succesvol te ondernemen als zelfstandig Ergotherapeut
Slechts 20% van alle startende ondernemingen bestaat nog na 3 jaar. De overige 80% heeft het simpelweg niet overleeft. Van deze 20%, hebben slecht 10% daadwerkelijk financieel succes. Wat doen deze 10% anders dan de rest?
Op dinsdag 11 december 2018 geeft Esra Colastica de lezing ‘De ideale business structuur voor succes als ergotherapeut’ bij Ergotherapie Nederland in Utrecht. Deze lezing gaat over wat de ideale basisstructuur is voor een succesvolle ergotherapie praktijk.
Of je nu een beginnende of ervaren praktijkhouder bent, iedere deelnemer zal de zaal verlaten met minimaal 1x helder inzicht hoe praktisch en werkbaar een ideale praktijk structuur voor zichzelf creëren zodat hij/zij niet alleen krachtige resultaten behaald als therapeut, maar ook als ondernemer.

 Wat is op dit moment uw uitdaging?

 • Hoe kan ik groeien?
 • Hoe zorg ik voor een continue klantenstroom?
 • Hoe bouw ik krachtig netwerk van significante doorverwijzers… die ook echt doorverwijzen?
 • Hoe kan ik goed samenwerken met, maar niet afhankelijk zijn van zorgverzekeraars?
 • Ik weet dat er meer in mij en in mijn praktijk zit. Hoe haal ik meer uit mezelf en uit mijn praktijk?
 • Ik heb een succesvolle praktijk maar… ik mis uitdaging.
 • Hoe kan ik vanuit rust, overzicht en balans ondernemen ?

Zijn bovenstaande punten voor jou herkenbaar? Zorg dan dat je bij deze unieke lezing bent!
Zie hieronder een promo-filmpje:
http://www.thrivingtherapistcoach.com/live-events.html

Datum: dinsdag 11 december 2018, 19.00 uur
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht
Informatie en inschrijven De ideale businessstructuur

 

Tweedaagse training
Participatieve Aanpak op de werkplek
Hoe krijg je de neuzen dezelfde kant op bij arbeidsvragen? Welke handvatten gebruik je om tot een plan van aanpak te komen om een cliënt aan het werk te houden of terug te brengen op zijn werkplek? Ergotherapeuten zijn toenemend betrokken bij arbeidsvragen. In deze nieuwe training komt de participatieve Aanpak aan de orde.  De Participatieve Aanpak op de werkplek biedt een gestructureerde methode om deze vragen samen de werknemer en de werkgever aan te pakken en stelt je als ergotherapeut in staat naast de rol van behandelaar ook der rol van trajectbegeleider op je te nemen.
In de onlangs verschenen Multidisciplinaire Leidraad Participatieve Aanpak op de Werkplek heeft deze methode een duidelijke plek gekregen, onder andere voor ergotherapeuten.
Data: Donderdag 4 oktober en 1 november 2018, 14.00/17.00 uur
Locatie:
Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht
Informatie en inschrijven Participatieve aanpak op de werkvloer

 

Cursus
Directe toegang Ergotherapie (DTE)
Cliënten kunnen zonder verwijsbrief van de huisarts naar de ergotherapeut. De Directe Toegang Ergotherapie (DTE) biedt veel kansen en mogelijkheden voor de ergotherapie en voor u als ergotherapeut. Om direct toegankelijk te zijn, is het nodig om over/in een aantal zaken geïnformeerd en geschoold te zijn, zoals de screening, verslaglegging en implementatie van DTE in de eigen praktijk of organisatie. De cursus DTE is door de zorgverzekeraars verplicht voor elke ergotherapeut die direct toegankelijk wil zijn.

Nieuwe Opzet
Ergotherapie Nederland, de beroepsvereniging van ergotherapeuten in Nederland, heeft de afgelopen jaren een cursus DTE georganiseerd. Inmiddels zijn veel collega’s geschoold. Naar aanleiding van de ervaringen en evaluatie van en met deelnemers en docenten is de DTE-cursus herschreven. De cursus kon hierdoor teruggebracht worden tot één dag.

Data:
De opties voor 2018 zijn: Dinsdag 25 september, dinsdag 18 december 2018
De opties voor 2019 zijn: Donderdag 7 maart, dinsdag 11 juni, donderdag 26 september, dinsdag 10 december.
Cursustijden: 10:00 uur – 17:00 uur
Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht.
Meer informatie en inschrijven DTE

 


 

 Advertentie

 

Advertentie

Waarom investeren in de Master Neurorevalidatie?
“Best een investering, dat is waar, maar het is het waard. Je investeert immers in jezelf”, zegt Denise Jennekens, momenteel bezig met haar masterthesis en werkzaam als fysiotherapeut in Amsterdam op de geriatrische revalidatie afdeling. “Masters in Neurorevalidatie zijn nodig: professionals die met innovatieve ideeën de neurologische zorg daadwerkelijk verbeteren.  De behoefte aan deze experts groeit. Al is het alleen al vanwege het groeiende aantal ouderen.”

Voor de kosten voor deze master zijn er zeker mogelijkheden. De opleiding helpt je graag met zoeken naar financiële oplossingen. Zoals belastingteruggave of de mogelijkheid voor studenten tot 55 jaar om via DUO geld te lenen via  het levenlanglerenkrediet.

Meer weten? Kom naar de Open Avond op 21 november 2018 of vraag een adviesgesprek aan.

 

Advertentie

Nieuw in Duxxie: trapliften

Bestel alles voor je cliënt via Duxxie: van aangepast bestek tot een sta-loopbeugel. En vanaf nu ook een traplift van Handicare. Een traplift kan al binnen een week in huis zijn en ontzorgt zowel de familie als jou als ergotherapeut. Ook vergroot het de zelfredzaamheid van je cliënt. Voor elke trap en voor elk budget is er een oplossing. Je bestelt een gratis adviesgesprek via Duxxie. Nieuwsgierig? Bekijk ‘t snel!

 Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑