Gepubliceerd op 30-09-15 | Categorie: Nieuws

Factsheet Jeugdwet voor ergotherapeuten

Ergotherapie Nederland, Ros Netwerk, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) hebben gezamenlijk een factsheet uitgebracht over de nieuwe Jeugdwet en wat deze Wet voor ergotherapeuten betekent. De factsheet is te downloaden via de website van ergotherapie Nederland.

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor vrijwel alle zorg, hulp en begeleiding voor kinderen en jongeren tot 18 jaar op grond van de Jeugdwet. Veel van die hulp wordt georganiseerd in de vorm van “algemene voorzieningen”. Dat zijn voorzieningen waar iedereen die ze nodig heeft gebruik van kan maken .Daarnaast zijn er “maatwerkvoorzieningen”, hulp op individuele basis waar de gemeente toestemming voor moet geven. De toegang tot deze voorzieningen kan via een Centrum voor Jeugd en Gezin of een sociaal wijkteam. Zo nodig kan de huisarts, een jeugdarts of een medisch specialist een verwijzing afgeven voor niet-vrij toegankelijke jeugdhulp. Ook de rechter kan jeugdhulp of begeleiding opleggen, als onderdeel van een kinderbeschermingsmaatregel of van jeugdreclassering.

Elke gemeente is verplicht te communiceren over wie zij gecontracteerd hebben. Welke jeugdhulp vanuit de gemeente geboden wordt en hoe ze dit organiseert, legt de gemeente veelal vast in de “Verordening Jeugdhulp”.

De ergotherapeutische behandeling blijft een vrij toegankelijke voorziening, die door de Zorgverzekeringswet wordt gefinancierd. Ergotherapie wordt tot max. 10 uur per jaar vergoed vanuit het basispakket.

Voor ergotherapeuten verandert er met de komst van de nieuwe Jeugdwet niet veel. Wel is er een verschuiving in partijen die kunnen doorverwijzen. Naast de reguliere verwijzers; huisarts, kinder- en jeugdarts en medisch specialist kunnen kinderen nu ook doorverwezen worden door daartoe gemandateerde werknemers van de gemeente. Indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg en Centrum indicatiestelling zorg (CIZ; m.u.v. de Wet langdurige zorg) komt te vervallen.

De ergotherapeut als professional een signalerende rol vervullen en bent u verantwoordelijk voor het melden bij vermoedens van geweld in huiselijke kring op basis van de wet “Verplichte meldcode” (sinds 1 juli 2013).

Download Factsheet Jeugdwet voor ergotherapeutenReacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑