Gepubliceerd op 17-01-17 | Categorie: Nieuws

Wkkgz: gratis aansluiting bij geschillencommissie voor leden

Ledenvoordeel: aansluiting Geschillencommissie gratis voor leden!

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgprofessionals verplicht op grond van de Wkkgz, zich aan te sluiten bij een zogenaamde Geschillencommissie. De beroepsverenigingen die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) zoals EN, hebben de stichting KP gevraagd de uitvoering van de Wkkgz op te pakken ten behoeve van de zorgverleners die tot een van de aangesloten beroepsverenigingen behoren en die geregistreerd zijn in het KP (diploma en kwaliteit geregistreerd). De benodigde regelingen, nodig voor de uitvoering, zijn gerealiseerd. Wat betekent dit nu voor u en voor uw cliënten?

De Wkkgz heeft vastgelegd dat de kosten van uitvoering voor rekening komen van de zorgverleners. Ergotherapie Nederland, die deelneemt in het KP, neemt deze kosten voor haar rekening voor de  leden. Ook niet leden, behorende tot een van de beroepsverenigingen, kunnen deelnemen. Hiervoor dient u zich aan te melden via EN en de jaarkosten bedragen voor u € 175.

Voor zowel de klachtenprocedure als de geschillenprocedure is een reglement opgesteld (en voor geschillen ook erkend door VWS) die u aantreft op de site www.klachtenloketparamedici.nl. In deze reglementen is beschreven wat er van u wordt verwacht en welke stappen de patiënten/cliënten kunnen/moeten nemen. Voor u is in ieder geval van belang dat u er voor zorgt dat de patiënten/cliënten geïnformeerd worden over de mogelijkheid van klacht en geschil en waar zij nadere informatie kunnen vinden. Wij raden aan op uw eigen praktijksite informatie op te nemen. Op de site www.klachtenloketparamedici treft u een uitwerking voor de patiënten/cliënten aan. Ook is de positie van de klachtenfunctionaris voor de afhandeling van klachten van belang en wordt de klachtenprocedure afgerond met een beslissing van u over wat u doet met de klacht.

Als een patiënt/cliënt de uitkomst van de klachtenprocedure onbevredigend vindt, kan hij/zij besluiten een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. Zoals u in het reglement terug kunt lezen, kan ook een schadevergoeding worden geëist. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat eventuele schade als gevolg van een uitspraak van de Geschillencommissie, in uw beroepsaansprakelijkheidspolis is gedekt.

Tags:Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑