Gepubliceerd op 12-12-14 | Categorie: Nieuws

Minister Schippers vraagt NZa extra toezicht op zorgverzekeringsmarkt

Het aanbod van ziektekostenverzekeringspolissen voor 2015 is inmiddels bekend. Er zijn heel veel reacties bij het ministerie van VWS binnengekomen over de contractering door verzekeraars (onder andere van Ergotherapie Nederland).  Minister Schippers heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om in hun werkprogramma 2015 extra aandacht te vestigen op een aantal signalen.

Aandachtspunten
Schippers bevraagt de NZa expliciet op vijf punten:

  • De budgetpolissen in relatie tot de zorgplicht; voldoen ook de meest vergaande budgetpolissen aan de zorgplicht, waaronder het leveren van zorg tijdig, binnen redelijke afstand? En wordt gecontracteerd op het criterium kwaliteit en prestatie, of alleen prijs?
  • Marketing zorgverzekeraars; wat is de praktijksituatie betreffende de marketing van zorgverzekeraars met polissen gericht op specifieke doelgroepen? Leidt dit (direct dan wel indirect) tot ongewenste risicoselectie? Kan de NZa aangeven welke maatregelen genomen kunnen worden als dat zo is?
  • Toenemend aantal zorgpolissen; is er met het grote aantal verschillende polissen (duizenden) nog sprake van een goed werkende en transparante verzekeringsmarkt? Zo niet, wat zijn maatregelen die daartegen kunnen worden genomen?
  • Transparantie vergelijkingssites zorgverzekeringen; gezien het grote aantal polissen en daardoor de noodzaak van een keuzehulpmiddel voor de consument; is het toezicht op de keuzehulpmiddelen scherp, zijn maatregelen nodig en wat zijn maatregelen die kunnen worden genomen?
  • Individuele beroepsbeoefenaren wijzen er op dat het voor hen moeilijk is om in contact te komen met hun zorgverzekeraar, waardoor zij hun innovaties en kwaliteitsniveau niet goed onder de aandacht van de verzekeraars kunnen brengen, er komt geen gedachtewisseling op gang over de prijs/kwaliteitsverhouding; wat zijn methoden om deze uitwisseling wel tot stand te brengen?

Inkoopkracht zorgverzekeraars
De NZa zegt in een reactie: “Veel zorgaanbieders blijven ondanks de good contracting practices klagen over de inkoopmacht van zorgverzekeraars. Die klachten gaan zowel over het proces van onderhandelen als over de uitkomsten van de onderhandelingen.”

Transparantie
Mocht onderzoek tot onvoldoende resultaat leiden, dan overweegt de NZa een nadere regel voor verzekeraars en aanbieders over transparantie bij het zorginkoopproces. Bij verzekeraars waarbij een vermoeden van marktmacht bestaat, kan de NZa – als nodig – een “non-discriminatie” verplichting opleggen om nieuwe zorgaanbieders een kans te geven. Een andere mogelijkheid is dat de NZa partijen een verplichting kan opleggen. Bijvoorbeeld op het gebied van transparantie of contracteren onder redelijke voorwaarden.

Tags:Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑