Gepubliceerd op 19-06-14 | Categorie: Nieuws

PPN stuurt brief aan oppositie inzake art 13 Zvw

Geacht kamerlid,

Vanmiddag bespreekt u een onderwerp dat patiënten, zorgverleners en burgers in het algemeen al geruime tijd zeer bezighoudt. Zij zijn zeer bezorgd over de inperking van de vrije artsenkeuze. Ook het Paramedisch Platform Nederland (PPN) wil u bij dezen een aantal belangrijke aandachtspunten meegeven in aanloop naar het debat dat hierover vandaag zal worden gehouden.

Eergisteren tijdens de hoorzitting van de commissie VWS en uit onderzoek van EénVandaag (d.d.13 juni) bleek eens te meer dat er breed gedragen grote zorgen zijn over de toekomst van een wezenlijk principe in onze zorg: het recht van mensen om hun eigen zorgverlener te kiezen. Wij zullen de gronden van deze zorgen (zoals de inbreuk op de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt, betaalbaarheid van de restitutiepolis, de vergroting van de macht van grote zorgverzekeraars, tweedeling in de samenleving, gebrek aan transparantie etc.) hier niet opnieuw herhalen. Wel willen we u vragen te zorgen voor een aantal waarborgen waardoor behoud van de vrije artsenkeuze (zoals een meerderheid van de Kamer inmiddels voorstaat getuige het zorgakkoord dat is gesloten tussen VVD, PvdA, D66, CU en SGP) ook daadwerkelijk plaatsvindt.

Het Paramedisch Platform is blij dat de onderhandelende partijen eerstelijnszorg hebben willen uitzonderen van de gevolgen van veranderingen in art. 13. Zvw.

We gaan er evenwel van uit dat de uitzondering ook daadwerkelijk de gehele eerstelijnszorg betreft, dus inclusief alle beroepsgroepen die deel uitmaken van het PPN (diëtisten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten, en podotherapeuten). Dit stellen we zo nadrukkelijk omdat er aanwijzingen zijn dat niet alle hiervoor genoemde beroepsgroepen worden genoemd in de amendementen.

Dat de eerstelijnszorg buiten het afschaffen van art 13 valt neemt niet weg dat wij zeer bezorgd zijn dat deze uitzondering strandt bij goede bedoelingen. De budgetpolis heeft, wanneer de juiste waarborgen niet worden getroffen, alle elementen van een doos van Pandora. Een doos van Pandora die wordt geopend in een stelsel dat momenteel al ernstig verstoord en volstrekt uit balans is. Van transparantie is geen sprake en inkoop op kwaliteit blijkt nog lang niet mogelijk. Wij zijn dan ook zeer bevreesd voor het komende contracteringsproces, waarover wij enkele maanden geleden reeds de noodklok hebben geluid.

  1.  Invoering van de budgetpolis mag er niet toe leiden dat er een “race to the bottom” ontstaat in de beprijzing. Het gevolg daarvan zal zijn dat de restitutiepolis in de praktijk niet meer te handhaven is en dat behoud van de vrije artsenkeuze een wassen neus blijkt.
  2. Het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars moet inzichtelijk worden. Als van de verzekerden wordt gevraagd dat zij polissen tegen elkaar gaan afwegen, moeten die polissen kristalhelder zijn en moet duidelijk worden welke zorg wel en welke zorg niet wordt ingekocht en op grond waarvan.
  3. De markt is volledig uit balans. Zorgverzekeraars hebben veel macht, zorgverleners mogen vaak niet onderhandelen over contracten en moeten tekenen bij het kruisje. Als door de maatregelen functioneren zonder contracten onmogelijk wordt, zullen kwalitatief uitstekende zorgverleners over de kop gaan. De NZa zal harder moeten optreden tegen deze marktmacht en verzekeraars zullen verplicht moeten worden transparant op kwaliteit in te kopen tegen redelijke tarieven.

Als machtige zorgverzekeraars enerzijds door mogen blijven gaan met wurgcontracten aanbieden aan zorgverleners, tegelijkertijd de restitutiepolis onbereikbaar mogen maken, verzekerden, van wie niet verwacht mag worden dat zij afgewogen beslissingen kunnen maken in dit volstrekt ontransparante landschap, mogen lokken met budgetpolissen tegen dumpprijzen, is de patiënt verloren en de zorg failliet.

Wij wensen u veel wijsheid tijdens de beraadslagen en hopen op amendementen die onze zorgen zullen wegnemen.

Namens het Paramedisch Platform Nederland,

 Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑