Overgangsperiode en -regeling specialistenregister

Overgangsperiode en -regeling specialistenregister Ergotherapie Nederland

Registratie in specialistenregister kinderergotherapie en hand-ergotherapie
Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) heeft de opdracht gekregen van EN om het register te bouwen en men verwacht dat dit binnen 1 tot 2 maanden gereed is. Omdat voor kinderergotherapeuten de mogelijkheid bestaat om bij Zilveren Kruis (ZK) het speciale tarief te declareren indien men geregistreerd staat, zijn zowel met het KP als met ZK afspraken gemaakt over een overgangsperiode en –regeling: Ergotherapie Nederland zal tijdelijk de dossiers beoordelen.  ZK zal daarover de contractanten informeren.

Over inkoop/contractering door ZK betreffende hand-ergotherapie wordt op dit moment nog overlegd.

Wijziging algemene criteria specialistenregister
Let op: de algemene criteria voor het specialistenregister zijn aangepast bij de categorie “bijdrage leveren aan…”; Het verplichte aantal punten is verlaagd van 20 naar 15.

Criteria specialisatie hand-ergotherapie
Criteria specialisatie kinder-ergotherapie

Werkwijze tijdens deze overgangsperiode
Ergotherapeuten die in aanmerking willen komen om zich te registreren in het specialistenregister kinderergotherapie of hand-ergotherapie kunnen zich vanaf nu melden bij Ergotherapie Nederland middels het ingevulde aanvraagformulier.

Zodra het specialistenregister bij het KP operationeel is, vervalt deze procedure met dit formulier.

Met een brief of e-mail kunt u dit volledig ingevulde aanvraagformulier hand-ergotherapie respectievelijk kinderergotherapie en de gevraagde documenten meesturen die aantonen dat u aan de criteria voldoet. Als bewijslast dat u heeft voldaan aan de criteria van de betreffende activiteit of categorie dienen dezelfde documenten (eventueel aangevuld met een toelichting) die u in zou voeren in uw dossier bij KP. Voor de activiteiten vermeld in de criteria “bijdrage aan de ontwikkeling van kinder – of hand-ergotherapeut” kunt u de inhoud, eisen en bewijslast nalezen in de ‘Kwaliteitscriteria Ergotherapie’ van het algemene register. Uit de inhoud van de bewijslast moet wel zichtbaar zijn dat de bijdrage specialisme-gerelateerd is (en niet van de ergotherapie in het algemeen).

Tijdens deze overgangsperiode zal een toetsingscommissie van deskundigen op het gebied van de betreffende specialisatie beoordelen of u voor registratie in aanmerking komt.

Kinderergotherapeuten die kwaliteitsgeregistreerd staan en dispensatie hebben aangevraagd/gekregen kunnen dit aangeven op het formulier. Hiermee is voldaan aan de eisen t.a.v. de werkervaring en het verplichte deel van de bij- en nascholing.

Hand-Ergotherapeuten die kwaliteitsgeregistreerd staan, en een geldig CHT-NL hebben, zijn reeds getoetst en voldoen aan de algemene criteria voor het specialistenregister. Zij kunnen dit in hun formulier vermelden en (een foto of scan van) het geldig certificaat als bijlage meesturen.

Als u denkt te voldoen aan de criteria, dan kunt u een brief of mail sturen (mét het ingevulde formulier en de documenten) aan Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 – 3528 BB Utrecht óf en@ergotherapie.nl o.v.v. ‘registratie specialisatie kinderergotherapie respectievelijk hand-ergotherapie’.

 Melding bij KP en Zilveren Kruis

Ergotherapie Nederland zal zowel aan het KP als aan ZK, melding doen van een goedgekeurde registratie.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑