Beroepsgroepen, verzekeraars, VWS en Patiëntenfederatie Nederland werken aan de aansluiting van de paramedische zorg op Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s). PGO’s zijn apps of websites waar patiënten inzicht kunnen krijgen in hun gezondheidsdossier en gezondheidsinformatie kunnen delen. Adviesbureau Morgens heeft uitgewerkt hoe het contact tussen patiënten en paramedici er idealiter uitziet, als de aansluiting is gerealiseerd. Dit wenkend perspectief kunnen de betrokken partijen als voorbeeld gebruiken om met de voorbereidingen aan de slag te gaan.

Zes patiëntreizen

Voor zes patiëntgroepen is uitgewerkt hoe een PGO de behandeling bij de paramedicus kan helpen: kwetsbare ouderen, patiënten met fybromyalgie, artrose, borstkanker, een beroerte (CVA) en slokdarmkanker. De keuze voor deze doelgroepen en uitwerking van de patiëntreizen zijn gedaan in nauwe afstemming met afvaardiging vanuit patiëntvertegenwoordigers, paramedici en beroepsorganisaties.

De zes patiëntreizen laten zien wat in de toekomst mogelijk wordt voor patiënt en paramedicus als PGO’s en elektronische patiëntendossiers optimaal kunnen uitwisselen. Ook worden enkele voorbeelden gegeven van PGO-functionaliteiten die waarde toevoegen. Een mooi voorbeeld is het delen van het gewicht door een patiënt met borstkanker, zodat de diëtist kan ingrijpen als het gewicht teveel fluctueert. De keuze voor de doelgroepen en uitwerking van de patiëntreizen zijn gedaan in nauwe afstemming met afvaardiging vanuit patiëntvertegenwoordigers, paramedici en beroepsorganisaties. De patiëntreizen tonen een vereenvoudigde weergave van het paramedische behandeltraject, waarbij enkele specifieke toepassingen van PGO’s zijn uitgelicht.

PGO toepassingen

Morgens heeft een overzicht opgesteld met toepassingen die al via bestaande MedMij gegevensdiensten (de standaard voor veilige uitwisseling van gezondheidsgegevens) te realiseren zijn, en toepassingen die nog ontwikkeling vragen. De uitkomsten worden meegenomen in het landelijke programma voor Gegevensuitwisseling Paramedische Zorg. Op dit moment wordt een informatiestandaard ontwikkeld, die het straks mogelijk maakt om op uniforme wijze elektronisch gegevens uit te wisselen tussen paramedici en verwijzers, en met paramedici onderling. Vanuit deze ontwikkelingen worden ook de voorbereidingen voor de aansluiting op PGO’s meegenomen.

Onder andere Ergotherapie Nederland is vanuit PPN-verband vertegenwoordigd in de taakgroep Digitalisering, onderdeel van de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg (BAPZ). Een belangrijk doel van deze taakgroep is het ontsluiten van dossiergegevens.