Met steun van ZonMw is in januari 2023 het ‘Platform kennisuitwisseling COVID-19 herstel- en nazorg’ opgericht.

De doelen van dit Platform zijn:

 1. Gestructureerd bijeenbrengen van organisaties die binnen Nederland actief zijn op het gebied van herstel- en nazorg van mensen met post-COVID;
 2. Bijdragen aan onderlinge afstemming, het uitwisselen van kennis en het delen van goede voorbeelden;
 3. Gezamenlijk in kaart brengen van de belangrijkste uitdagingen en ontwikkelpunten: in de vorm van een doorontwikkelagenda;
 4. Agenderen van gezamenlijk gedefinieerde uitdagingen die nog niet worden aangepakt.

Ergotherapie Nederland neemt deel aan het platform en heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de doorontwikkelagenda COVID-19 herstel- en nazorg.

De belangrijkste thema’s zijn:

 1. Postinfectieuze paraatheid: heldere brede aanpak bij nieuwe uitbraken van infectieziekten
 2. Bouw de infrastructuur voor post-COVID versneld op
 3. Versterk het onderzoek en maak dit onderdeel van de infrastructuur post-COVID
 4. Versterk de zorg- en hulpverlening: ontwikkel en implementeer een interdisciplinair transmuraal zorgpad post-COVID
 5. Centraliseer de informatie voor patiënten en zorgverleners
 6. Herkenning, erkenning en bewustwording
 7. Maak meer gebruik van elkaars expertise en scholingen, en
 8. Goede informatievoorziening op het gebied van nieuwe interventies.

Tijdens de ontwikkeling van de doorontwikkelagenda is er de afgelopen periode ook veel gebeurd omtrent het post-COVID dossier. Enkele van deze belangrijke ontwikkelingen verdienen het om extra bij stil te staan.Zo is in juni 2023 is de Tweede Kamerbrief6 verschenen waarin Minister Kuipers de beleidsvoornemens aankondigt om een groot onderzoeksprogramma op te stellen en het oprichten van een expertisenetwerk.In dezelfde maand heeft het Maatschappelijk Impact Team een overzichtelijk advies opgesteld over de maatschappelijke gevolgen van post-COVID, https://open.overheid.nl/documenten/c7f4b621-f6a5-4cf4-bee3-ddf039caf2a9/file

Het ZonMw subsidietraject voor een ‘onderzoeks- en expertisenetwerk post-COVID’ sluit eveneens nauw aan bij de wensen in de doorontwikkelagenda.