In 2016 zijn de Hogescholen met een initiële hbo -opleiding ergotherapie, in opdracht van EN  met veel enthousiasme gestart met het ontwikkelen en aanbieden van de post-HBO-opleiding specialisatie kinderergotherapie. Dit bestond uit een DPO dag (doorlopende professionele ontwikkelingslijn) en 4 modules. Echter met een terugloop in aanmeldingen, een Corona periode en onduidelijkheid over het vervolg, is het na 7 jaar echt noodzakelijk om de organisatie, didactiek en inhoud door te gaan ontwikkelen.

Evaluatie

De Ergoacademie, team beleid van EN, enkele docenten van de modules en de Adviesraad Kind en Jeugd hebben de opleiding geëvalueerd en de volgende conclusies getrokken:

 1. De huidige vorm van aanbieden van de post-hbo-opleiding Kinderergotherapie (tot specialisatie kinderergotherapeut) stopt. De laatste deelnemers hebben een module kunnen afronden of gaan die afronden om in aanmerking te kunnen komen voor toelating in het specialistenregister.
 2. Inhoudelijke aanpassing is nodig: bepaalde werkvelden hebben aangegeven dat de opzet en inhoud van de specialisatie geen bijdrage levert aan de inhoudelijke ontwikkeling van de kinderergotherapeuten.
 3. Ontwikkelingen zoals het nieuwe beroepsprofiel (2023), de nieuwe beroepscompetenties (2023) en kaders vanuit Kwaliteitsregister Paramedici (voor registratie en herregistratie) dwingen tot inhoudelijke aanpassingen van de opleiding.
 4. De post-hbo-opleiding kinderergotherapie was voorwaardelijk voor de initiële registratie in het specialistenregister van KP. De herregistratie, om opgenomen te kunnen blijven in het specialistenregister vraagt om een passender aanbod.
 5. Het creëren van het aanbod is een samenspel van ErgoAcademie, Adviesraad Kind en Jeugd en Ergotherapie Nederland.
 6. Het op korte termijn ontwikkelen van een volledige opleiding is wat betreft kosten en tijd niet haalbaar

Verkenning

Vertegenwoordigers van alle betrokken partijen zijn gestart met een verkenning van mogelijkheden voor doorontwikkeling van dit aanbod. Er zijn 2 belangrijke uitgangspunten geformuleerd:

 1. Er komt geen scholingsaanbod op masterniveau. De kosten van het opzetten van een opleiding zijn te groot en de doelgroep kinderergotherapeuten is te klein om dit dekkend en blijvend te kunnen exploiteren.
 2. Onderzoek naar aansluiten bij bestaande masteropleidingen (bijvoorbeeld Kinderfysiotherapie) lijkt gezien de doorlooptijd en kosten-baten voorlopig geen haalbaar alternatief*.
 3. Het aanbod dient voor alle kinderergotherapeuten in Nederland een waardevolle aanvulling zijn op deskundigheid, persoonlijke ontwikkeling en evidence based handelen in de praktijk.
 4. Gedacht wordt aan het ontwikkelen van korte scholingen die als bouwstenen dienen voor een verplicht en een facultatief scholingsdeel tbv specialisatie.
 5. Deze scholingen zouden ook ‘los’ gevolgd moeten kunnen worden.
 6. Bij het doorontwikkelen van de opleiding wordt afstemming gezocht met organisaties en werkgevers zoals revalidatiecentra.
 7. De gedachte is om in 2024 één korte scholing te ontwikkelen en vanaf 2025 toe te werken naar het volledige plan/opleidingsportfolio voor de kinderspecialisatie.

De plannen van de projectgroep willen we graag toetsen bij het werkveld. Dit doen we o.a. door updates in de nieuwsbrief, vragen te stellen aan de adviesraad Kind en Jeugd en oud cursisten van de ‘oude’ opleiding.

Bekijk ook de pdf ‘Ontwikkeling van kinderergotherapie in de toekomst’.

Rechtstreeks contact opnemen met ideeën kan ook: ergoacademie@ergotherapie.nl

*Denk jij aan het volgen van een masteropleiding, dan is er natuurlijk het aanbod van de European Master in Occupational science, in Amsterdam. Of net over de grens in België, hier worden in Hasselt, Brussel en Gent ook masterprogramma’s aangeboden.

Op de foto het projectteam: Koen van Dijk, Inge vd Leij, Els Spaargaren, Michelle van Vliet (allen lid Adviesraad Kind en Jeugd) en Dorethé Wassink (EN). Foto: Dorethé Wassink