Hbo-afstudeerprijs

De winnares van de hbo-afstudeerprijs 2020 is Frederique Baartmans.

  • Afstudeerproject: Fysieke belasting en obesitas in het verpleeghuis

Kwaliteit

Innovaties en evidence-based practice zijn voor de hele beroepsgroep van belang. Ergotherapie Nederland wil de samenwerking tussen het werkveld en de hogescholen stimuleren, door aandacht te besteden aan de afstudeerprojecten en het werkveld te vragen om kwalitatief hoogwaardige afstudeeronderwerpen voor te dragen voor de Ergotherapie Nederland HBO-afstudeerprijs.

Ergotherapie Nederland vindt het van groot belang dat nieuwe ergotherapeuten op een zo hoog mogelijk niveau hun intrede in het werkveld maken. Een ergotherapeut werkt niet alleen cliëntgericht, is op het handelen gericht, en werkt context-based maar zeker ook evidence-based. Tijdens het afstuderen wordt van de student verwacht dat het afstudeerproject hbo waardig is en een daadwerkelijke bijdrage levert aan niet alleen de persoonlijke ontwikkeling van de student, maar ook aan de algemene ontwikkeling van het beroep ergotherapie.

Om studenten (en hun docenten) te waarderen voor kwalitatief hoogwaardige en voor de ergotherapie relevante afstudeerprojecten, stelt Ergotherapie Nederland sinds 2014 de “Ergotherapie Nederland-hbo afstudeerprijs” ter beschikking voor de student/studentengroep met de beste afstudeerprestatie. Met deze prijs, die jaarlijks uitgereikt wordt, wil Ergotherapie Nederland studenten extra stimuleren tot het leveren van een meer dan goede afstudeerprestatie die zowel voor de ergotherapeut als voor de ergotherapie in het algemeen van belang is.

De prijs

De winnaar(s) van de prijs krijgt (krijgen):

  • een jaar gratis lidmaatschap van de vereniging;
  • een bericht over de winnaar(s) en zijn/hun afstudeerproject in Ergotherapie Magazine. En plaatsing in het magazine van een door de winnaar(s) geschreven artikel over het afstudeerproject;
  • een gratis toegangsbewijs voor het eerstvolgend Ergotherapie Nederland Jaarcongres.

Jury

De beoordeling wordt gedaan door een jury bestaande uit een gepromoveerde ergotherapeut, een beleidsmedewerker van Ergotherapie Nederland en door een ergotherapeut uit de praktijk. De jury brengt een bindend advies uit aan de directeur-bestuurder van Ergotherapie Nederland.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor de afstudeerprijs dient het project aan de volgende criteria te voldoen:

  • het project dient een zinvol en bruikbaar resultaat op te leveren (proces of product) voor de opdrachtgever, of voor het werkveld of voor het algemeen ergotherapeutisch belang;
  • er moet sprake zijn van een objectief, innovatief, kwalitatief hoogwaardig project; Het afstudeerproject kan bestaan uit onderzoek of uit productontwikkeling;
  • het project moet door de eigen Hogeschool met tenminste een 8 zijn beoordeeld.

De spelregels

1. per Hogeschool mogen per jaar maximaal 5 inzendingen plaats vinden;
2. het project kan door één student of door één studentengroep worden uitgevoerd;
3. de inzending wordt gedaan door docent-begeleider van de student (of studentengroep) van het afstudeerproject;
4. de inzending dient vóór 1 augustus te worden aangeboden aan Ergotherapie Nederland, o.v.v. “Afstudeerprijs” Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht;
5. de bekendmaking vindt plaats tijdens de ALV van Ergotherapie Nederland;
6. de winnaar(groep) verplicht zich een artikel van 2000 woorden voor Ergotherapie Magazine te schrijven;
7. over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
8. Het afstudeerverslag wordt per post of digitaal aangeleverd.
9. de inzender vermeld in een half A-4 de samenvatting van het project en in een half A-4 de motivatie voor de inzending Format inzending hbo-afstudeerprijs