Reglement voor commissies, adviesraden, netwerken en vakgroepen

1. Ergotherapie Nederland (EN) kan ten behoeve van haar leden en/of activiteiten commissies, adviesraden, netwerken en vak-/overleggroepen in het leven roepen (statuten art. 2 lid2 sub b);
2. Deze commissies, adviesraden, netwerken of vak-/overleggroepen (verder genoemd ‘groepen’) voeren activiteiten uit die aansluiten bij het beleid van EN binnen de door EN gegeven opdracht(en), waaraan ook een (beleids)medewerker van het bureau zal deelnemen;
3. Op initiatief van leden kunnen groepen aangemeld worden bij EN;
4. Toelating vindt plaats na goedkeuring van de directeur-bestuurder;
5. Alleen leden van EN kunnen lid zijn van een groep; bij bestaande groepen die zich aansluiten bij EN kunnen niet-leden maximaal één jaar deelnemen;
5a. Commissies, adviesraden, netwerken en vak/overleggroepen hebben een open groepsstructuur, waarbij er in de regel geen maximum grootte wordt gehanteerd voor een groep.
Uitzondering hierop zijn de REN-commissies. I.v.m. de werkbaarheid gaat de voorkeur uit naar een grootte van de commissie van 5 á 6 leden. Daarbij wordt rekening gehouden met motivatie en voldoende diversiteit;
6. Op basis van expertise kunnen niet-leden van EN , op uitnodiging van EN, of na goedkeuring van de directeur-bestuurder;
7. Bij actieve deelname aan commissies, adviesraden, netwerken en vak/overleggroepen mag EN contactgegevens van de leden gebruiken en delen voor doeleinden van EN. Hierbij wordt per voorkeur alleen het e-mailadres gedeeld en zo nodig het De doeleinden staan beschreven in de Privacy statement van EN, vermeld op de website
8. De groep wijst een voorzitter aan. Deze verzorgt de agenda voor de bijeenkomsten en zit overleggen Tevens is de voorzitter in principe de contactpersoon voor EN ;
9. Groepen leveren jaarlijks voor 1 december een actiepuntenplan in met te ondernemen activiteiten en de eventuele financiële consequenties voor het komende jaar;
10. Groepen leveren voor 31 januari een korte samenvatting aan van hun activiteiten in het afgelopen jaar ten behoeve van het Jaarverslag, volgens het EN-format;
11. Vertegenwoordiging, publicaties van artikelen, interviews en alle andere extern gerichte activiteiten, door personen namens EN, vinden altijd plaats ná overleg met de directeur-bestuurder of een beleidsmedewerker van EN;
12. Alle activiteiten en daaruit voortkomende resultaten in de ruimste zin van het woord vallen onder de verantwoordelijkheid van, of zijn ten behoeve van (de leden van) EN; Ook voortkomende producten zijn eigendom van EN; eventuele auteursrechten liggen bij EN;
13. De (leden van) de groepen van EN kunnen in principe kosteloos gebruik maken van de faciliteiten (overlegruimte, secretariële ondersteuning,…) van EN;
14. De leden van EN groepen kunnen reiskosten, gemaakt om samen te komen voor overleg, declareren conform de reiskostenvergoedingsregeling van EN voor zover men lid is van EN;
15. Voor de deelnemers (EN-leden) aan de groepen worden per overleg bij aanwezigheid punten geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici in de rubriek: “Deelname aan beroeps gerelateerde commissies, platforms, regiobestuur en bestuur beroepsvereniging”.