Ronde 2

11:15 – 12:00 uur

Klik op de titel van een workshop om meer te lezen.

> Handen - Early active behandeling van complexe vinger fracturen – Karin Boer-Vreeke

Vingerfracturen zijn veelvoorkomende fracturen op de spoedeisende hulp. Complexe en instabiele fracturen worden vaak operatief behandeld met platen, schroeven of K-draden. De hierdoor ontstane schade aan de weke delen leidt vaak tot vervelende complicaties zoals pijn, verkleving, infecties, verminderde beweging en verlies van handfunctie.

Early Active Vector Adjustable Skin Traction (EAVAST) is een alternatieve, niet-invasieve methode om instabiele en intra-articulaire vingerfracturen te behandelen, zonder de nadelen van operatief ingrijpen. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van een tractiespalk om een zo anatomisch mogelijk resultaat te krijgen, gebruikmakend van de ligamentotaxis van de vinger. Door vroeg mobiliseren wordt onnodige verstijving van de vinger voorkomen. Er zijn hierdoor minder complicaties, een betere en snellere functionele uitkomst en de patiënt is eerder in staat om de dagelijkse activiteiten weer uit te voeren.

In de workshop maak je kennis met de EAVAST methode, leer je wanneer deze toe te passen is en hoe de tractie kan worden aangelegd

> Arbeid - Wet Verbetering Poortwachter en ergotherapeutische casuïstiek – Joyce van de Nes

Wanneer ergotherapeuten cliënten zien die nog een werkgever hebben, is het van belang de wet- en regelgeving te kennen, zodat je cliënt eigen regie kan pakken in de re-integratie en geen stappen/tijd mist voor duurzame inzetbaarheid.

Deze workshop over het thema wet- en regelgeving in relatie tot arbeid, legt de procedure uit van ziekmelding tot re-integratie of afkeuring. Daarbij worden de verschillende rollen die je hierbij als ergotherapeut hebt toegelicht. De workshop behandelt kort en krachtig de wet- en regelgeving en gaat in de op de relatie tot casussen uit de praktijk.

> Zorgtechnologie - Virtual Reality (VR) assessments met eye-tracking als ergotherapeutische evaluatiemethode – Lode Sabbe en Siska Vandemaele

Afname van (gestandaardiseerde) testen behoort tot het dagelijks takenpakket van de ergotherapeut. Het (leren) afnemen van deze gestandaardiseerde instrumenten kost echter tijd en geld, en het manuele scoren zorgt voor subjectiviteit in de uitkomstmaten. Daarnaast neemt het gebruik van Virtual Reality (VR) toe binnen het ergotherapeutisch werkveld, bijvoorbeeld voor pijnbehandeling of in het fysieke en cognitief domein. Het gebruik van VR binnen een ergotherapeutische testomgeving is tot nu toe nog veel minder beschreven.

Het onderzoeksproject SIOPA focust op het ontwikkelen van VR assessments met eye-tracking. Een innovatief interdisciplinair team ontwikkelde praktijkrelevante ergotherapeutische VR-assessments. Met de expertise van alle betrokkenen worden kwaliteitsvolle VR-assessments op een iteratieve wijze ontwikkeld en getest.

Er zijn tot op heden drie VR assessments ontwikkeld: een klassieke test op functieniveau, een nieuwe test op activiteitenniveau en een uitdagende test op participatieniveau. Een dashboard geeft de verkregen gegevens weer voor patiënt en therapeut. In deze workshop delen wij onze ervaring tot zover en zijn de VR-testen te zien en eventueel uit te proberen.

> GGZ/VG - ‘Lessons learned’ van een empowermentproject voor ergotherapeuten in de GGZ. – Gesa Döringer en Jacqueline Coppers

Veel GGZ-ergotherapeuten worstelen met veranderingen en verwachtingen van stakeholders, zoals bezuinigingen of oproepen om evidence based te werken. Veranderingen die de inhoudelijke ontwikkeling van het vak en het dagelijkse werk beïnvloeden.

Deze veranderende context vraagt om een herijking van het vak. GGZ-ergotherapeuten worden uitgedaagd om hun eigen kracht te (her)ontdekken en met vertrouwen hun unieke bijdrage uit te dragen als antwoord op de gestelde eisen. Daarom organiseerden twee ervaren GGZ-ergotherapeuten in 2021 een aantal workshops om GGZ-ergotherapeuten te empoweren. Deze workshops zijn gebaseerd op Solution Focused Therapy (SFT). Veel ergotherapeuten passen SFT (of oplossingsgericht werken) al toe als interventie met cliënten, SFT als middel tot empowerment is nog minder bekend.

In deze workshop maken deelnemers kennis met het positieve effect van SFT op empowerment van een groep of team. Ze worden uitgenodigd om na te denken over de toepasbaarheid van lessons learned in de eigen dagelijkse praktijk, hun eigen visie op het werkveld en hun rol in een veranderende context. Ook krijgen deelnemers de gelegenheid om enkele SFT-technieken zelf te ervaren, die gericht zijn op het ontdekken van de eigen unieke kracht en het opstellen van beroepsgerelateerde doelen.

> Neurologie - Executieve functies en communicatie gezien vanuit de Cognitieve Revalidatie Therapie – Joyce Walter

Cognitieve problematiek – en zeker de executieve problemen- laat zich vaak zien in het handelen: nieuwe dingen doen, onverwachte problemen oplossen. Als je als ergotherapeut merkt dat er vraagstellingen liggen bij cliënten waarbij de cognitie een probleem is, kun je er bijna zeker van zijn dat er ook communicatief problemen zijn.

Mensen verbloemen graag en het kan ook zeker zo zijn dat de problematiek in een gestructureerde, prikkelarme kamer niet opvalt. Maar dat wil niet zeggen dat deze problemen in het dagelijks leven geen grote rol spelen.

Communiceren is een taak die vaak nog bovenop het handelingsproces komt. Verder communiceren wij als therapeuten ook met onze cliënten, om aan te geven wat er wanneer en hoe gedaan moet worden, en soms ook nog waarom. Het kan dus zinvol zijn om zicht te hebben op de communicatieve mogelijkheden van jouw cliënt, op de do’s en don’ts in de communicatie met je cliënt en hoe wederzijdse observaties kunnen helpen in het optimaliseren van het behandelproces.

In deze workshop leer je over de koppeling van de theorie over communicatie aan de cognitieve hiërarchie. We koppelen ervaringen van deelnemers aan het model en genereren we samen inzichten over de do’s en don’ts bij het communiceren met mensen met neurologische problematiek. Na afloop hebben deelnemers zicht op welke toegevoegde waarde een logopedist kan hebben op de communicatie bij deze cliënten.

> Divers - Functioneel advies in de hulpmiddelenzorg – Leonie Snijders

In het normenkader hulpmiddelen is afgesproken dat het functioneel advies van een betrokken (gekwalificeerd) ergotherapeut en/of revalidatieteam leidend is in complexe situaties. Om een uniforme werkwijze te bereiken, is er een format om het functioneel advies op te stellen.

Omdat de kwaliteit van het advies afhangt van de bekwaamheid van de adviserend zorgprofessional, is kennisoverdracht en instructie essentieel. Hierbij zijn verdeling en afbakening van rollen, verantwoordelijkheden en taken belangrijke aandachtspunten.

In deze workshop leer je meer over het functioneel advies. Hoe vloeit het functioneel advies bijvoorbeeld voort uit het Convenant Toegang (VNG)? Wat is de ICF hoe verhoudt het functioneel Advies zich hiertoe? Hoe ziet de rol- en taakverdeling in de keten eruit? Leonie Snijders geeft antwoord op deze vragen en legt uit hoe je het format functioneel advies gebruikt in je dagelijkse praktijk.