Samenwerking tussen werkveld en hogescholen

Publicaties: artikelen in het Ergotherapie Magazine 

Ergotherapie Nederland wil de samenwerking tussen het werkveld en de hogescholen stimuleren, onder meer door aandacht te besteden aan de afstudeerprojecten. Daarvoor is onder andere de Ergotherapie Nederland hbo-afstudeerprijs in het leven geroepen. Daarnaast publiceren we regelmatig artikelen in het Ergotherapie Magazine: In het tweede en derde leerjaar van de opleiding ergotherapie aan de HvA krijgen studenten namelijk een uitdagende opdracht: verwerf methodisch kennis over een onderwerp dat jou interesseert en verwerk dit in een artikel dat gepubliceerd kan worden in EM.

Lennard Bijl, docent onderzoeker ergotherapie, coördinator leerjaar 2 en studentbegeleider, vertelt over de inhoud en het doel van de opdracht:

‘De eerste uitdaging voor de student is het onderwerp  om te zetten in een te beantwoorden vraag en deelvragen. Hoe baken je af? Hoe voorkom je open deuren? Vervolgens is de uitdaging hier een methode bij te zoeken waarbij de kans groot is dat er een antwoord op de vraag gevonden wordt. Is dat dmv een interview, een literatuurstudie, het bestuderen van een richtlijn of een andere vorm? De student voert dit uit en verwerkt dit in resultaten. Deze resultaten worden kritisch beschouwd. Uiteindelijk is het de uitdaging dit proces aantrekkelijk te presenteren in een artikel. Het is leuk te zien dat er studenten zijn die enthousiast raken van het methodische werken hierin. Studenten beseffen dat taal een waardevol instrument is om een boodschap over te brengen. De betrokken docenten selecteren uiteindelijk uit alle artikelen zes interessante artikelen en dragen deze voor aan EM.’

In 2023 is het artikel van Roos Beunder geselecteerd voor publicatie in het Ergotherapie Magazine. In haar artikel vertelt zij na de samenvattingen hoe zij haar onderzoek over de rol van ergotherapie bij cystic fibrosis heeft aangepakt, over de belemmeringen en het antwoord op haar onderzoeksvraag. Lees hier het volledige artikel.

De Ergotherapie Nederland hbo-afstudeerprijs

Ergotherapie Nederland vindt het van groot belang dat nieuwe ergotherapeuten op een zo hoog mogelijk niveau hun intrede in het werkveld maken. Een ergotherapeut werkt niet alleen cliëntgericht, is op het handelen gericht, en werkt context-based maar zeker ook evidence-based. Tijdens het afstuderen wordt van de student verwacht dat het afstudeerproject hbo waardig is en een daadwerkelijke bijdrage levert aan niet alleen de persoonlijke ontwikkeling van de student, maar ook aan de algemene ontwikkeling van het beroep ergotherapie. Om studenten (en hun docenten) te waarderen voor kwalitatief hoogwaardige en voor de ergotherapie relevante afstudeerprojecten, stelt Ergotherapie Nederland sinds 2014 de “Ergotherapie Nederland-hbo afstudeerprijs” ter beschikking voor de student/studentengroep met de beste afstudeerprestatie. Met deze prijs, die jaarlijks uitgereikt wordt, wil Ergotherapie Nederland studenten extra stimuleren tot het leveren van een meer dan goede afstudeerprestatie die zowel voor de ergotherapeut als voor de ergotherapie in het algemeen van belang is.

Wil je ook in aanmerking komen voor de hbo-afstudeerprijs? Bekijk dan hier de spelregels: Ergotherapie Nederland hbo-afstudeerprijs 2023

Winnaar hbo-afstudeerprijs 2023

  • De winnaar van de hbo-afstudeerprijs 2023 is Bas van Helden!
  • Titel onderzoek: Vrijetijdsbesteding voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen.
  • Methode: mix methods design door literatuur- en praktijkonderzoek uit te voeren.

Conclusie: Ergotherapeuten kunnen verschillende assessments gebruiken om de wensen en behoeften rondom vrijetijdsbesteding van mensen met EMB in kaart te brengen. Er wordt onder andere aanbevolen om de observatie-items van de Pedriatic Volitional Questionnaire (PVQ), de vragenlijst van de Lijst voor het afstemmen van Activiteiten en situaties op de mogelijkheden en voorkeuren van personen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (LAS) en de Model of Human Occupation Exploratory Level Outcome Ratings (MOHO-expLOR) te gebruiken en aantal assessments nader te onderzoeken in de praktijk zoals de Life-Satisfaction-Matrix (LSM), Volitional Questionnaire (VQ), Pool Activity Level Instrument for Occupational Profiling (PAL) en de MOHO-expLOR. Uit het huidige onderzoek blijkt dat sommige assessments niet specifiek ontwikkeld zijn voor de doelgroep EMB, maar toch (deels) nuttig blijken te zijn. Het interpreteren van communicatieve signalen bij cliënten met EMB kan een uitdaging zijn. Het betrekken van familieleden en/of begeleiders helpt bij het verkrijgen van meer informatie over de cliënt.

Juryrapport: De jury was onder de indruk door het zorgvuldig uitgevoerde project waarin de ergotherapeutische visie continu leidend is geweest. Het project heeft een mooi afgebakend onderwerp met een duidelijke praktijkgerichte urgentie om de zorg te verbeteren. De persoonsgerichte aanpak van de ergotherapie staat hierin centraal. Door literatuur- en praktijkonderzoek te combineren is de vraagstelling gedegen en objectief onderzocht. Er is breed gekeken in het project, bijvoorbeeld door ergotherapeuten werkzaam in verschillende settingen te interviewen en contact te zoeken met ergotherapeuten in het buitenland om zicht te krijgen op processen vanuit een internationale expertise poli. De discussie is scherp en er wordt goed gereflecteerd op de resultaten en de toepassing in de praktijk. Hierdoor zijn er duidelijke aanbevelingen geformuleerd die direct geïmplementeerd konden worden. Daarnaast blijft er een kritische noot en wordt er aangespoord om dit onderwerp nader te onderzoeken. Tenslotte is dit gehele project vormgegeven door het harde werken van een enkele student. Samengevat is er een kwalitatief hoogwaardig en praktisch waardevol project neergezet.

Winnaars hbo-afstudeerprijs 2022

  • De winnaars van de hbo-afstudeerprijs zijn Lian Bekema, Marloes Hoeben en Dahpne Korsten!
  • Titel onderzoek: ‘Evaluation of a new learning website about School-Based Occupational Therapy Assessing on Usability, Comprehensibility and Added Value.’
  • Methode: Mix method design, door verzameling en verwerking kwantitatieve en kwalitatieve gegevens.

Resultaten: De jury heeft bewondering voor het uitvoeren van dit project, met internationale scope, in de Engelse taal. Het is een kwalitatief hoogwaardig project, waarbij de gekozen methode goed aansluit bij de onderzoeksvraag. Het onderwerp sluit aan bij maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de inclusie-maatschappij, waarbij kinderen met beperking naar regulier onderwijs gaan. Het is een mooi voorbeeld van hoe bachelor projecten ook opleidingen en studenten ergotherapie kunnen ondersteunen. Het afstudeeronderzoek resulteert in waardevolle en praktische aanbevelingen voor de optimalisering van de leer-website.

Winnaars hbo-afstudeerprijs 2022

Winnaars hbo-afstudeerprijs 2021 – Afstuderen tijdens de corona pandemie

Afstuderen in tijdens de corona-pandemie was niet gemakkelijk. Maar toch is het een grote groep ergotherapie studenten gelukt om een afstudeeropdracht van grote kwaliteit af te leveren. De Ergotherapie Nederland hbo-afstudeerprijs 2021 werd deze keer ‘live’ uitgereikt na een spannende pitch aan het publiek van de Algemene Ledenvergadering van Ergotherapie Nederland in november 2021. Ergotherapie Nederland ontving veertien inzendingen van de vijf hogescholen. De jury bestond dit jaar uit Pauline Aarts, Sandra van Gerwen, Carola Döpp en Cora Treuren. Zij kwamen tot een top drie én uiteindelijk een winnaar.

Ergotherapie Nederland feliciteert alle studenten met hun geslaagde afstudeerproject en in het bijzonder de winnaar en de genomineerde studenten in de top drie.

Winnares hbo-afstudeerprijs 2021

  • De winnares van de hbo-afstudeerprijs 2021 is Ester Swemmers!
  • Titel onderzoek: ‘Taal Ontwikkelings Stoornissen onder de loep genomen’
  • Methode: Exploratief, beschrijvend onderzoek middels surveys. Het onderzoek is uitgevoerd onder ouders van een kind met de diagnose TOS, logopedisten en ergotherapeuten die in het afgelopen jaar kinderen met TOS onder behandeling hebben gehad.

Resultaten: Slechts acht van de dertig kinderen uit de respondentengroep ouders kreeg ergotherapie. Uit de surveys blijkt dat deze kinderen binnen alle ergotherapeutische handelingsdomeinen handelingsproblemen ervaren. Deze problemen worden niet alleen veroorzaakt door communicatieve redzaamheidsproblemen, maar zijn ook verklaarbaar vanuit problemen in de executieve functies, motoriek, senso-motoriek en/of de praxis. De inzet van ergotherapie bij kinderen met TOS wordt ervaren als zinvol en draagt bij aan het verminderen van de handelingsproblemen. Logopedisten blijken de handelingsproblemen waarvoor ergotherapie geïndiceerd is wel te signaleren.

Publicaties: RAAK-award

Elk jaar wordt door regieorgaan SIA een prijs voor het beste praktijkgericht onderzoek uitgereikt.  Projectleiders van RAAK-onderzoeksprojecten kunnen jaarlijks hun project aanmelden voor de RAAK-award. Een jury beoordeelt de projecten op relevantie voor het onderwijs en de praktijk, de mate van doorwerking en hoe innovatief het onderzoek is en nomineert 6 projecten.

In november 2022 is de eerste prijs gewonnen door Zuyd Hogeschool met het onderzoek: Ergotherapie en DIY-technologie. Hulpmiddelen zijn essentieel voor participatie van mensen met beperkingen. Echter, niet alle beschikbare hulpmiddelen zijn bruikbaar vanwege individuele verschillen in beperkingen of het niet goed samengaan met andere hulpmiddelen. In de revalidatie is behoefte aan individuele oplossingen. Do-It-Yourself technologie, zoals 3D printen, biedt kansen voor ergotherapeuten om hulpmiddelen meer op maat, goedkoper, sneller én samen met cliënten te maken. In het RAAK-publiek project ‘Ergotherapie en DIY-technologie’ stond de vraag centraal: ‘Hoe kan 3D-printen geïntegreerd worden in de dagelijkse praktijk van revalidatie-ergotherapeuten en welke ondersteuning hebben zij daarbij nodig? Bekijk het gehele onderzoek hier.