Kamerbreed steun voor kritiek jaarverantwoordingsplicht Wtza

door | jun 12, 2023 | Nieuws | 0 Reacties

De Eerstelijnscoalitie (ELC), bestaande uit negen partijen uit de eerstelijn*, voelt zich gesteund door de Tweede Kamer in haar verzet tegen de jaarverantwoordingsplicht. Deze verplichting brengt extra administratieve lasten met zich mee voor zorgaanbieders in de eerste lijn, boven op de groeiende stapel van verantwoordingseisen waaraan zij al moeten voldoen. Bovendien zijn er bezwaren vanuit privacyrechtelijk perspectief. Uit Kamervragen die hierover gesteld zijn, blijkt dat onze zorgen worden gedeeld door een groot aantal partijen in de Tweede Kamer. De ELC is teleurgesteld in de reactie van minister Helder (Ontregel de zorg) en dringt daarom (nogmaals) aan op reparatiewetgeving.

Tot nu toe lijkt het ministerie van VWS niet bereid de jaarverantwoordingsplicht voor de eerstelijnszorg te beperken. Op 4 april jl. zijn kritische Kamervragen gesteld door verschillende fracties. De reacties van minister Helder zijn gepubliceerd op 6 juni jl., zie Kamerbrief over SO inzake Openbare jaarverantwoording eerstelijnscoalitie (Kamerstuk 33 578 nr. 92) | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl. In haar – vrij technische – reactie op deze Kamervragen, ziet de ELC wederom een minister, die volhardt in het uitvoeren van een beleidslijn waartegen al lange tijd veel verzet is vanuit het veld. Het draagvlak onder eerstelijns zorgaanbieders ontbreekt en brokkelt steeds verder af. De minister stelt onder meer dat zij, vanuit haar gesprekken met zorgaanbieders in de eerste lijn, de klachten over een doorgeslagen (verantwoordings)uitvraag en toename van regeldruk, en de gevolgen die dat in de praktijk (nu al) heeft, niet herkent. 

De ELC ontvangt dergelijke signalen veelvuldig vanuit de achterban. De ELC-partijen spreken geregeld kleinschalige zorgaanbieders uit de eerste lijn die vrezen, en nu al ervaren, dat de groeiende stapeling van administratieve lasten ten koste gaat van hun kostbare tijd voor de patiëntenzorg. Dat dit een onderwerp is dat zorgaanbieders bezighoudt en zorgen baart, blijkt des te meer uit de meerdere initiatieven, brieven en oproepen – en onlangs zelfs een petitie – van zorgaanbieders uit de eerste lijn. Ook vanuit andere geledingen is er steun voor onze kritiek op de toegenomen administratieve lasten. Zo delen ook de accountants en administratiekantoren gespecialiseerd in de zorg de forse kritiek van de ELC op de jaarverantwoordingsplicht.  

Hoe nu verder

Als Eerstelijnscoalitie blijven wij strijden voor het overbrengen van het echte verhaal. Het verhaal van onze gezamenlijke ruim 28.000 leden, die te maken hebben met de praktijk van wetgeving (waaronder de jaarverantwoordingsplicht) die in de praktijk een enorme aanslag is op tijd voor de patiënt. Uit de reactie van de minister op de gestelde Kamervragen blijkt dat er ondanks de veelvuldige signalen onvoldoende bekendheid is met de gevolgen in de praktijk. Dat baart ons ernstige zorgen.

De komende maanden brengen we daarom de concrete verhalen in kaart (narratief onderzoek) en houden we 25 interviews met zorgverleners uit de achterban van onze verschillende organisaties. Daarnaast organiseren we kennissessies waarin we met politiek en beleidsambtenaren in gesprek gaan over nut, noodzaak en effecten van – én oplossingen voor – de voortdurende stapeling van verantwoordingseisen en lastendruk voor kleine zorgaanbieders. 

Reparatie

De ELC blijft stellen dat het nut en de noodzaak van het gekozen instrument van de verplichte openbare jaarverantwoordingplicht ontbreekt, en bovendien disproportioneel drukt op eerstelijns zorgaanbieders. Wij blijven daarom aandringen op reparatie van wetgeving. 

* De Eerstelijnscoalitie is een samenwerking van KNMP, KNMT, KNOV, LHV, LVVP, PPN**, NVM, NVvP en ONT.

**De PPN (Paramedisch Platform Nederland) wordt gevormd door 6 paramedische beroepsverenigingen, te weten: Ergotherapie Nederland, NVD (Diëtisten), NVH (Huidtherapeuten), NVLF (Logopedisten), OVN (Optometristen Vereniging Nederland), VvOCM (Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck)