De handreiking “Ergotherapie bij COVID-19 in de herstelfase” is geactualiseerd. De versie van 14 oktober is volledig herzien op basis van nieuwe inzichten over het ziektebeeld en ontwikkelingen in de behandeling. Ernstige vermoeidheidsklachten na COVID-19 en daarmee gepaard gaande problemen in de uitvoer van dagelijkse activiteiten en rollen, blijken één van de belangrijkste verwijsredenen voor ergotherapie te zijn. De handreiking is dan ook uitgebreid met een hoofdstuk over Ergotherapie en Vermoeidheidsklachten na COVID-19.

De handreiking faciliteert ergotherapeuten om samen met de cliënt een individueel behandeltraject op te stellen alsmede deze te gebruiken bij de ontwikkeling van een behandelproduct in het kader van een multidisciplinair of interdisciplinair revalidatieprogramma.

Zeven domeinen voor behandeling en begeleiding, waarvan verwacht wordt dat hier ergotherapeuten bij betrokken zijn, komen aan bod:

  • Longproblematiek en de gevolgen voor dagelijkse activiteiten
  • De gevolgen van langdurige immobilisatie, waaronder ernstige algehele spierzwakte, arm-handfunctieproblemen en risico op decubitus, oedeem en contracturen
  • Vermoeidheid bij dagelijkse activiteiten
  • Cognitieve problematiek bij dagelijkse activiteiten
  • Psychische klachten, slaapproblemen en de gevolgen voor de uitvoer van dagelijkse activiteiten
  • Werkhervatting
  • Over)belasting van de mantelzorger bij dagelijkse activiteiten.

Bekijk de Handreiking ergotherapie bij COVID-19 in de herstelfase.