Samen met andere paramedische beroepsverenigingen ontvangt Ergotherapie Nederland van ZonMw subsidie voor de ontwikkeling en implementatie van de evidence-based richtlijn ‘Paramedische Zorg voor Kwetsbare Ouderen’. De subsidie komt voort uit de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg (BAPZ), taakgroep Kwaliteit van Zorg.

In de richtlijnontwikkeling, gestart in februari, worden de meest prangende knelpunten behandeld die we in een eerder project hebben bepaald (lees meer hierover onderaan de pagina). De multidisciplinaire richtlijn wordt opgebouwd uit een generiek deel en zes beroepsspecifieke delen en biedt ergotherapeuten en andere paramedici handvatten om de juiste zorg voor de juiste cliënt te bieden.

Om deze richtlijn te ontwikkelen werken we samen met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

Update – Werkgroepleden gezocht!

Inmiddels zijn we gestart met de voorbereidingen voor de richtlijnontwikkeling. De bedoeling is dat de richtlijn in juli 2023 klaar is. In totaal zijn er 7 werkgroepen (1 voor generiek paramedisch deel en 6 voor de beroepsspecifieke delen) om de verschillende uitgangsvragen uit te werken tot richtlijnmodules.

Wie zoeken we?

• Voor de werkgroep Ergotherapie zijn we nog op zoek naar 2 ergotherapeuten die werkzaam zijn in de intramurale ouderenzorg.
• Voor de werkgroep Oefen- & Fysiotherapie zijn we op zoek naar 1 ergotherapeut die werkzaam is in de ouderenzorg (intra en/of extramuraal werkend).

Als werkgroeplid schrijf je mee aan 1 of 2 uitgangsvragen. Ook draagt je bij aan het tot stand komen van de aanbevelingen voor de praktijk.

Is dit voor jou een mooie uitdaging?

Meld je dan vóór 14 maart aan via beleid@ergotherapie.nl. Vermeld welke werkgroep je interesse heeft en schrijf een korte motivatie met informatie over je achtergrond in relatie tot het onderwerp.
Neem contact met ons op als je nog behoefte hebt aan meer informatie over het project, de tijdsinvestering en vergoeding.
De eerste werkgroepbijeenkomst van de werkgroep ‘Ergotherapie’ staat gepland op 5 april van
13.30-16.30. De eerste werkgroepbijeenkomst van de werkgroep ‘Oefentherapie & Fysiotherapie vindt plaats op 7 april van 18.00-21.00. Beide data zijn onder voorbehoud. Locatie is Orteliuslaan 750 te Utrecht.

Over het traject

In de voorbereiding op de nieuwe paramedische richtlijn hebben we vanuit Ergotherapie Nederland de knelpunten van paramedische zorg bij kwetsbare ouderen en personen met dementie geïnventariseerd. De inventarisatie is tot stand gekomen op basis van gesprekken met inhoudsdeskundigen, oriënterend literatuuronderzoek, invitational conference met stakeholders en focusgroepen met patiënten en ergotherapeuten.

Via een online onderzoek in juni en juli 2021 vroegen we ergotherapeuten om een prioritering aan te brengen in deze geïnventariseerde knelpunten. Zowel voor de paramedische zorg in het algemeen als de ergotherapeutische zorg in het bijzonder. Deze uitkomsten van dit onderzoek vormen input voor de ontwikkeling van de richtlijn.