Op 27 maart heeft FBZ met de andere bonden met werkgeversorganisatie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen 2023-2025. FBZ sluit cao’s namens vele verenigingen en tienduizenden hoogopgeleide zorgprofessionals. Leden van Ergotherapie Nederland zijn bij vakbond FBZ aangesloten om jouw werknemersbelangen te behartigen. In het cao-overleg vertegenwoordigt FBZ dus ook jou.

Breng nu je stem uit
Leden hebben het laatste woord, daarom stellen wij je in de gelegenheid je stem uit te brengen. Je kan uiterlijk donderdag 20 april om 10.00 uur jouw reactie kenbaar maken via deze stemlinkStem je niet in, dan stellen wij het op prijs als je de reden toelicht, zodat we dit mee kunnen nemen in de verdere besluitvorming.

Hoofdlijnen
Hieronder lichten we de belangrijkste resultaten toe.

Looptijd

De cao loopt van 1 februari 2023 tot en met 31 januari 2025.

Salarisparagraaf

Terwijl de NVZ aanvankelijk 13% salarisverhoging bood in een aantal stappen, maar niet voor iedereen, is het gelukt dat percentage te verhogen naar 15%. De nivellering die de NVZ wilde toepassen is helaas niet van tafel, maar wel aanzienlijk verkleind. Zo krijgen nu alle medewerkers een salarisverhoging van 5% per 1 februari 2023 zonder dat dit percentage is gemaximeerd (in het eerdere eindbod werd dit percentage gemaximeerd op 300 euro).

Op 1 december 2023 volgt nog eens 5%; deze salarisverhoging is wel gemaximeerd op € 300 bruto per maand vanaf IP 62.

Per 1 juni 2024 krijgen werknemers tot en met IP 62 een structurele salarisverhoging van 5%. Voor werknemers die zijn ingeschaald boven IP 62 worden de salarissen verhoogd met 2% plus € 180 bruto per maand (in het eindbod was deze salarisverhoging in totaal slechts € 180).

Voor de verschillende inkomensgroepen uit de achterban van FBZ betekent dat veel functiegroepen ten opzichte van het eerdere eindbod in twee jaar tijd er 15% op vooruitgaan in salaris; voor functiegroepen in het maximum van de cao-schaal (IP 100) is dat 12%. Bekijk het overzicht hoe de afspraken uitpakken voor jouw functie in FWG.

Verder is afgesproken dat als het koopkrachtpercentage in 2024 significant afwijkt van de afgesproken salarisverhoging in 2024, cao-partijen opnieuw met elkaar in overleg treden.

 Generatiebeleid

Het generatiebeleid heeft voortaan een verplichtend karakter waardoor lokaal afwijken niet langer is toegestaan. Het is gelukt af te spreken dat het generatiebeleid niet inkomensafhankelijk is (zoals in het eindbod was opgenomen), maar openstaat voor alle werknemers die hier gebruik van willen maken.

Normatieve werkweek aios

Aios mogen niet meer structureel worden ingeroosterd voor 38+10 uur per week.

Zeggenschap over roosters

Roosters worden vanaf 1 juli 2023 drie maanden vooruit gepland. Door mee-/zelfroosteren kunnen werknemers zoveel mogelijk rekening houden met vakanties en voorkeuren voor vrije dagen, zodat ze werk en privé beter dan nu met elkaar kunnen combineren.

Werknemers hebben bovendien het recht onbereikbaar te zijn op momenten dat ze niet zijn ingeroosterd (behalve tijdens een bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst).

Ook hebben werknemers bij de invulling van de diensten en roosters de eerste keuze boven ingehuurde krachten. De werknemer mag het wijzigen van een dienst voor een ingehuurde kracht weigeren. Als naar het oordeel van de leidinggevende het belang van kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg of acute zorg in het gedrang komt kan deze wijziging van een dienst alsnog doorgaan. In dat geval is de toeslag voor verschoven dienst van toepassing.

Reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding woon-werkverkeer gaat per 1 juli 2023 omhoog van 8 naar 16 cent per kilometer (in het eerdere eindbod was dat 11 cent). De begrenzing van 30 km wordt losgelaten en verhoogd naar 35 km.

Overige vergoedingen

De onkostenvergoeding voor coassistenten gaat per 1 juli 2023 omhoog van 100 naar 150 euro per maand; dat bedrag geldt nu ook voor andere WO-stages.

De vergoeding voor bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten wordt aangepast: volgens de nieuwe cao ontvangen medewerkers een vaste vergoeding per dienst of vrije tijd. Ook voor aanwezigheidsdiensten is een vast nominaal bedrag afgesproken en is de keuze geld of tijd. De vergoedingen voor consignatie worden verhoogd naar het niveau van de bereikbaarheidsdienst uit de cao 2022.

Het recht op onregelmatigheidstoeslag (ORT) is verhoogd naar functiegroep 70 (was 65).

Een zwangere werknemer die geen diensten meer draait vanwege haar zwangerschap, ontvangt een vergoeding op basis van de gemiddelde ORT over de laatste 6 maanden.

Werknemers krijgen het recht op 57 uur rouwverlof (naar rato dienstverband) bij het overlijden van partner of kind.

Werkingssfeer

Als de minister van VWS positief besluit over de erkenning van spoedeisende geneeskunde als medisch specialisme, bekijken de AMS-partijen hoe SEH-artsen onder de werkingssfeer van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) kunnen worden gebracht.

Bekijk alle afspraken in het onderhandelingsresultaat

Beoordeling van het onderhandelingsresultaat
Na acties en een moeizaam traject ligt er een materieel acceptabel onderhandelingsresultaat. De verslechteringsvoorstellen van de NVZ zijn van tafel en het resultaat is een aanzienlijke verbetering in vergelijking met het eindbod.
We zijn wel ontstemd over de nivellering omdat de cao-tafel niet de plek is voor inkomenspolitiek. Ondanks nivellering hebben we afspraken kunnen maken waardoor alle functiegroepen uit de achterban van FBZ er tussen de 12 en 15% op vooruitgaan. Ons uitgangspunt was een gelijke procentuele salarisverhoging af te spreken voor alle werknemers, Tijdens de onderhandelingen op 27 maart is het standpunt inzake gedifferentieerde loonontwikkeling wederom voor het voetlicht gebracht, waarna de NVZ heeft besloten de eerdere nivellering te verzachten. Voor nu bleek dit het maximaal haalbare; daarin woog ook mee dat de wensen ten aanzien van het generatiebeleid (‘openstellen voor iedereen’) en voor de aios (‘begrens de normatieve werkweek’) zijn gehonoreerd.

Het resultaat zoals het nu voorligt is daarmee het maximaal haalbare en daarom leggen we het onderhandelingsresultaat met een (gematigd) positief advies aan je voor.