Kwaliteitsregister paramedici (KP)

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een vrijwillig register voor ergotherapeuten en andere paramedische beroepsgroepen. Doel van het register is het zichtbaar maken van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar, waaronder die van ergotherapeuten. Het register kan door iedereen bekeken worden. Zoals door (eventuele) cliënten, verwijzers, zorgverzekeraars en collega-behandelaars.

Waarom een kwaliteitsregister

Een paramedicus met een kwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici levert aantoonbaar kwalitatief goede zorg. Zorgverzekeraars stellen de registratie verplicht voor ergotherapeuten als zij cliënten willen behandelen met een vergoeding door de zorgverzekeraar. Ook werkgevers kunnen de registratie als eis stellen.

Kwaliteitscriteria

In de kwaliteitscriteria lees je aan welke geldende kwaliteitscriteria je moet voldoen. De criteria worden elke 5 jaar herzien en bestaan uit 2 onderdelen:

  • Werkervaring: hiermee wordt aangetoond dat de geregistreerde heeft voldaan aan de minimale eis van het aantal uren werkervaring.
  • Deskundigheidsbevordering: er is een aantal activiteiten die de geregistreerde kan ondernemen om zijn/haar deskundigheid te bevorderen. Deskundigheid wordt onderverdeeld in bij- en nascholing en overige deskundigheidsbevorderende activiteiten. Aan overige activiteiten worden competenties gekoppeld.

Registratie in het kwaliteitsregister

Bij het behalen van het diploma ergotherapie wordt de ergotherapeut eenmalig geregistreerd in het kwaliteitsregister. Dit heet diplomaregistratie. Daarna kan de ergotherapeut periodiek herregistratie aanvragen (tussen de 3 en 5 jaar). De ergotherapeut moet daarbij voldoen aan de voor die periode geldende kwaliteitscriteria.

Als je niet aan kwaliteitscriteria voldoet

Er zijn regelingen waar je als ergotherapeut gebruik van kunt maken als je niet aan de kwaliteitscriteria voldoet:

  • Dispensatieregeling: regeling waarmee je een inhaalslag kunt maken om aan de door de beroepsgroep vastgestelde kwaliteitscriteria te kunnen voldoen. De dispensatieregeling is voor paramedici die wel kunnen voldoen aan de werkervaringseis, maar onvoldoende punten hebben behaald uit deskundigheidsbevorderende activiteiten.
  • Herintrederregeling: regeling voor paramedici die niet kunnen voldoen aan de werkervaringseis en onvoldoende punten hebben behaald uit deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Specialistenregister

Naast algemene kwaliteitscriteria zijn er ook kwaliteitscriteria voor de specialistenregisters van hand-ergotherapie, kinderergotherapie en ouderenergotherapie.  

Regeling voor docenten en onderzoekers

Voor docenten en onderzoekers die onvoldoende behandeluren hebben is een aparte regeling waar zij 1 keer gebruik van kunnen maken.